Smrtnosti i broj počinjenih suicida hrvatskih branitelja

Službeni podaci o smrtnosti i broju počinjenih suicida hrvatskih branitelja nakon završetka Domovinskog rata od 1996.godine do zaključno sa srpnjem 2021.godine.Kakav je danas odnos hrvatskog društva prema braniteljima ?Dali je Hrvatska država prema braniteljima, ratnicima i stradalnicima Domovinskog rata, prema ljudima koji su dali svoje živote položila povijesni ispit kao što je to naglašavao general Janko Bobetko?

D.B.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 022-03/20-01/80
URBROJ: 50301-29/23-21-11
Zagreb, 18. lipnja 2021.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
PREDMET: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Članak 1.
U Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) u članku 3. stavku 1. točki b) iza riječi: „u razdoblju
od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991.“ dodaju se riječi: „ili manje ako je sudjelovanje u
obrani suvereniteta Republike Hrvatske nastavio bez prekida u borbenom sektoru Oružanih
snaga Republike Hrvatske u kontinuiranom trajanju najmanje 100 dana.“.
U točki d) iza riječi: „umro“ dodaje se zarez i riječi: „ranjen ili ozlijeđen“.
U stavku 4. iza riječi: „poslove“ dodaju se riječi: „ili potvrdom iz Evidencije hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata koju izdaje ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo)“.
Članak 2.
U članku 5. stavku 4. iza riječi: „poslove“ dodaju se riječi: „ili potvrdom iz Evidencije hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje Ministarstvo“.
Članak 3.
U članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„(3) Iznimno od stavka 1. točke d) ovoga članka, status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata koji je umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u
obrani suvereniteta Republike Hrvatske, i nakon isteka roka iz stavka 1. točke d) ovoga članka,
uz uvjet da su pojedini članovi obitelji tog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata po toj istoj
osnovi već ostvarili status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata.“.
Članak 4.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„(1) Sudionik Domovinskog rata je osoba koja nema priznat status hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata, a koja je prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih
tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu
Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada
Zagreba pridonijela obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti Republike Hrvatske kao:
a) pripadnik odreda Narodne zaštite, osim osoba iz članka 3. ovoga Zakona
b) medicinsko osoblje ili pripadnik Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske, osim
osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
c) ratni izvjestitelj, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
2
d) pripadnik vatrogasnih postrojbi, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
e) pomorac, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
f) član posade brodova trgovačke mornarice, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
g) pripadnik Civilne zaštite ili
h) druga osoba koja nema priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a koja je
prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti
Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske
ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba pridonijela
obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti Republike Hrvatske.
(2) Odredbe iz ovoga članka razradit će se pravilnikom kojeg donosi ministar hrvatskih
branitelja (u daljnjem tekstu: ministar).“.
Članak 5.
U članku 16. riječi: „hrvatskog ratnog vojnog invalida“ zamjenjuju se riječima: „hrvatski ratni
vojni invalidi“.
Članak 6.
U članku 17. stavku 6. riječ: „propisna“ zamjenjuje se riječju: „propisana“.
Članak 7.
U članku 24. riječi: „i Nacionalnom strategijom za očuvanje i zaštitu zdravlja braniteljske i
stradalničke populacije (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) koju donosi Vlada Republike
Hrvatske“ zamjenjuju se riječima: „i drugim aktima strateškog planiranja“.
Članak 8.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom kontinuirano prati zdravlje
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
(2) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na preventivni sistematski pregled,
ako navedeno pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, a prema dinamici i u opsegu utvrđenim
Programom preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojeg
zaključkom prihvaća Vlada Republike Hrvatske.
(3) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove uže i šire obitelji, članovi uže i
šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
oboljeli od PTSP-a i drugih bolesti i poremećaja vezanih uz rat i ratnu traumu imaju pravo na
zdravstvene usluge čiji opseg se utvrđuje Programom psihosocijalne i zdravstvene pomoći za
braniteljsku i stradalničku populaciju kojeg zaključkom prihvaća Vlada Republike Hrvatske.
(4) Ministarstvo financira dodatne programe u okviru zdravstvenih ustanova definiranih
Programom iz stavka 3. ovoga članka radi zaštite mentalnog zdravlja, liječenja i rehabilitacije
mentalnih bolesti i poremećaja, koje obuhvaćaju dodatne aktivnosti u promociji i unapređenju
i mentalnog zdravlja te provedbu istraživanja s ciljem primjene najučinkovitijih metoda
3
liječenja i pristupa oboljelima od PTSP i drugih bolesti i poremećaja vezanih uz rat i ratnu
traumu.
(5) Ministarstvo financira dodatne programe palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata u okviru zdravstvenih i drugih ustanova koje pružaju palijativnu
skrb i dugotrajno liječenje, a sukladno strateškom planu palijativne skrbi Vlade Republike
Hrvatske i sporazumima sklopljenim između Ministarstva i tijela državne uprave nadležnog za
zdravstvo te drugim ustanovama koje pružaju palijativnu skrb i dugotrajno liječenje.
(6) Ministarstvo financira i druge programe u okviru zdravstvenih i drugih ustanova u svrhu
ublažavanja oštećenja nastalih kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske.
(7) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima su rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti
odnosno pojava bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, uz
zdravstvenu zaštitu koja im se osigurava u okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja
iz članka 22. ovoga Zakona koja uključuje i pravo na liječenje u inozemstvu, imaju i sljedeća
prava koja nisu obuhvaćena standardom prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja:
a) pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju
b) pravo na ortopedska i druga pomagala
c) naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje i
d) pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je
potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj.
(8) Činjenica o uzroku oštećenja organizma hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi
ostvarivanja prava iz stavka 7. ovoga članka, utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja
liječničkog vijeća iz članka 182. ovoga Zakona.
(9) Činjenica o uzroku oštećenja organizma hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kojem
je priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, radi ostvarivanja prava
iz stavka 7. ovoga članka, utvrđuje se na temelju rješenja o priznatom statusu hrvatskog ratnog
vojnog invalida iz Domovinskog rata.
(10) Iznimno od stavaka 7. 8. i 9. ovoga članka, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod
kojih postoje teška medicinska stanja određena pravilnikom iz stavka 11. ovoga članka, mogu
ostvariti prava iz stavka 7. ovoga članka bez utvrđivanja jesu li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje
bolesti odnosno pojava bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske.
(11) Odredbe o načinu ostvarivanja prava iz stavka 7. ovoga članka, razradit će se pravilnikom
kojeg donosi ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.“.
Članak 9.
Iza članka 25. dodaju se članci 25.a do 25.d koji glase:
4
„Članak 25.a
(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na bolničku medicinsku
rehabilitaciju sukladno ovom Zakonu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) postoji funkcionalno oštećenje organizma nastalo u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske
b) nemogućnost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj
zdravstvenoj ustanovi
c) postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i
d) ne postoje kontraindikacije za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i drugi
medicinski razlozi za uskratu bolničke medicinske rehabilitacije.
(2) Pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju prema ovom Zakonu po istoj bolesti, ozljedi ili
ranjavanju može se ostvariti svakih 12 mjeseci.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata I. i II.
skupine oštećenja organizma može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog
iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovoga Zakona dvaput godišnje u
slučaju ako postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije.
(4) Prednost pri ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju pod jednakim
uvjetima ima hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine oštećenja
organizma.
Članak 25.b
(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na ortopedska i druga pomagala
koje nisu utvrđena kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom
zdravstvenom osiguranju za oštećenje organizma nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske.
(2) Prednost pri ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka imaju hrvatski ratni vojni invalidi
iz Domovinskog rata 100 % I. skupine.
Članak 25.c
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na lijekove i liječenje s pravom na
naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka
utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema
propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da iznos koji je hrvatski branitelj iz
Domovinskog rata platio na ime naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite,
odnosno za sudjelovanje u cijeni lijeka, nadoknađuje Ministarstvo, ako:
a) se lijekovi izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti
odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
za koje je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i
b) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje kojim se
osigurao za pokriće tih sudjelovanja.
5
Članak 25.d
(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojemu je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
odobrio liječenje u inozemstvu ima pravo na naknadu dijela troškova za osobu koja prati
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu (u daljnjem tekstu:
pratitelj), kada pratnja druge osobe nije odobrena od Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje.
(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti samo ako se liječenje poduzima za rane,
ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske.
(3) Ministarstvo u slučaju iz stavka 2. ovoga članka refundira ili sufinancira troškove putovanja
za pratitelja najviše do iznosa kojeg bi za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na ime istih
troškova odobrio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.“.
Članak 10.
U članku 26. stavku 1. riječi: „(„Narodne novine“, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.)
zamjenjuju se riječima: „(„Narodne novine“, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16.,
18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.)“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta sudjelovali u borbenom sektoru određuje se
tako da se polazni faktor za starosnu mirovinu iz članka 85. stavka 1. točke 4. Zakona o
mirovinskom osiguranju smanjuje za 0,2 % za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije
navršene dobi osiguranika propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu.“.
Članak 11.
U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Pod pojmom mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za povećanje
osobnog boda mirovine prema odgovarajućim odredbama ovoga Zakona podrazumijeva se
mirovina priznata i određena prema članku 79. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju
odnosno odgovarajuće odredbe prijašnjeg općeg propisa o mirovinskom osiguranju.“.
Članak 12.
U članku 28. stavku 1. iza riječi: „Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata“ dodaje se zarez i
riječi: „pripadnik borbenog sektora,“.
Članak 13.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„(1) Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata korisnicima starosne mirovine, korisnicima
starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i korisnicima prijevremene starosne mirovine
6
koji su ostvarili starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ili
prijevremenu starosnu mirovinu prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju i
nastavili raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu, i korisnicima
starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne
mirovine koji su ostvarili starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika
i prijevremenu starosnu mirovinu prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju
koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se
ne obustavlja niti se smanjuje.
(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka mirovinski faktor za starosnu mirovinu, starosnu
mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremenu starosnu mirovinu koja se isplaćuje
osiguraniku za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena iznosi 1,0.
(3) Osobama iz stavka 1. ovoga članka nakon prestanka zaposlenja može se odrediti novi iznos
starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ili prijevremene starosne
mirovine ako su navršile najmanje jednu godinu staža osiguranja po osnovi zaposlenja i ako su
ispunjeni uvjeti za tu novu mirovinu propisani ovim Zakonom ili Zakonom o mirovinskom
osiguranju.“.
Članak 14.
U članku 34. stavku 3. riječi: „svih zaposlenih“ zamjenjuju se riječima: „svih zaposlenih u
pravnim osobama“.
Članak 15.
Članak 36. mijenja se i glasi:
„(1) Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz
Domovinskog rata, korisnicima prava na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne
sposobnosti ostvarene temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom osiguranju to se pravo
po službenoj dužnosti prevodi na starosnu mirovinu u jednakom iznosu, i to s prvim danom
mjeseca nakon mjeseca u kojem je korisnik navršio starosnu dob iz članka 26. stavka 2. ovoga
Zakona.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i hrvatski ratni
vojni invalid iz Domovinskog rata korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog
gubitka radne sposobnosti ostvarene temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom
osiguranju koji je na dan navršene starosne dobi iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona bio
zaposlen ili je obavljao djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, prevodi se na
starosnu mirovinu nakon prestanka osiguranja po navršenoj starosnoj dobi, od prvog dana
nakon mjeseca u kojem je prestalo osiguranje nakon navršene starosne dobi iz članka 26. stavka

 1. ovoga Zakona, ako nije ostvario neku drugu mirovinu.
  (3) Iznos prevedene mirovine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može biti niži od najniže
  mirovine iz članka 49. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona ako su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje
  prava na najnižu mirovinu prema ovome Zakonu.
  (4) Mirovinski faktor za najnižu starosnu mirovinu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka je 1,0.
  7
  (5) Pod pojmom mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju iz stavaka 1. i 2.
  ovoga članka podrazumijeva se mirovina priznata i određena prema članku 79. stavku 1.
  Zakona o mirovinskom osiguranju odnosno odgovarajućoj odredbi prijašnjeg općeg propisa o
  mirovinskom osiguranju.
  (6) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koji je preveden
  u starosnu mirovinu prema ovome članku, a potom se zaposli, s danom zaposlenja uspostavlja
  se isplata invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti uz primjenu
  odgovarajućeg mirovinskog faktora za zaposlenog korisnika, a nakon prestanka osiguranja
  uspostavlja se isplata prevedene mirovine.“.
  Članak 16.
  U članku 39. stavku 1. broj: „53.“ zamjenjuje se brojem „55.“.
  Članak 17.
  U članku 47. stavku 1. iza riječi: „najniže mirovine“ dodaju se riječi: „ostvarenih prema Zakonu
  o mirovinskom osiguranju ili prema ovome Zakonu odnosno prijašnjem općem propisu o
  mirovinskom osiguranju ili prijašnjim propisima kojim su se uređivala prava hrvatskih
  branitelja i članova njihovih obitelji,“.
  Članak 18.
  U članku 49. stavak 3. mijenja se i glasi:
  „(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji je
  navršio životnu dob iz članka 26. ovoga Zakona, a ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu
  prema ovome Zakonu ni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te nije stekao uvjete za neku
  drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti ili je
  korisnik obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, odnosno općem propisu
  o mirovinskom osiguranju koji je prethodio tom propisu, pripada pravo na mirovinu u visini
  najniže mirovine određene prema stavcima 5. i 6. ovoga članka, uz uvjet iz stavka 4. ovoga
  članka i primjenu članka 98. Zakona o mirovinskom osiguranju.“.
  Članak 19.
  U članku 52. stavku 1. iza riječi: „Korisnici najniže starosne mirovine“ dodaje se zarez i riječi:
  „starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ili prijevremene starosne mirovine“.
  Članak 20.
  Iza članka 52. dodaju se članci 52.a, 52.b i 52.c koji glase:
  „Članak 52.a
  (1) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ili dragovoljci iz Domovinskog rata kojima je taj
  status ili dodatni dani sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom
  sektoru priznati nakon što su već ostvarili mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
  ili ovome Zakonu odnosno prijašnjem općem propisu o mirovinskom osiguranju ili prijašnjem
  8
  propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, imaju pravo da im se ta mirovina
  ponovno odredi prema ovome Zakonu, odnosno uz primjenu ovoga Zakona, ako im je to
  povoljnije i ako ispunjavaju uvjete određene ovim Zakonom.
  (2) Pravo na mirovinu pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka hrvatskim braniteljima iz stavka
 2. ovoga članka pripada od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja urednog zahtjeva.
  Članak 52.b
  (1) Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata korisnicima mirovine ostvarene i određene
  prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji do 1. ožujka 2018. nisu podnijeli zahtjev za
  određivanje mirovine prema člancima 14., 21. i 30. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 174/04., 92/05., 2/07.,
  107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) jer im je
  mirovina određena isključivo prema članku 79. stavcima 1. i 2. Zakona o mirovinskom
  osiguranju ili prijašnjim općim propisima bila povoljnija, a ispunjavali su uvjete za određivanje
  prijašnje najniže braniteljske mirovine na dan 13. prosinca 2017. prema članku 31. stavku 1. do
 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  („Narodne novine“, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12.,
  19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) umjesto mirovine iz članaka 14., 21. i 30. Zakona o pravima
  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br.
  174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.
  i 92/14.), imaju pravo podnijeti zahtjev za prevođenje na najnižu braniteljsku mirovinu
  odgovarajućom primjenom članka 49. ovoga Zakona.
  (2) Pravo na najnižu mirovinu pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka hrvatskim braniteljima
  iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja urednog
  zahtjeva.
  Članak 52.c
  (1) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, i članovi obitelji
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika borbenog sektora, koji su korisnici
  mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili općim propisima iz
  mirovinskog osiguranja koji prethode tom propisu, imaju pravo podnijeti zahtjev za određivanje
  novog iznosa mirovine uz primjenu članaka 27., 35. ili 48. ovoga Zakona.
  (2) Pravo na mirovinu pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka osobama iz stavka 1. ovoga
  članka pripada od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja urednog zahtjeva.“.
  Članak 21.
  U članku 53. riječi: „ili članka 141.“ zamjenjuju se riječima: „ili članka 142.“.
  Članak 22.
  Iza članka 60. dodaje se članak 60.a koji glasi:
  9
  „Članak 60.a
  „Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji se radi ostvarivanja povoljnijeg prava
  prema drugome propisu ili iz drugog opravdanog razloga odrekne ostvarivanja prava na osobnu
  invalidninu prema ovome Zakonu, zadržava status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
  Domovinskog rata.“.
  Članak 23.
  U članku 69. stavku 1. riječi: „izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli“ zamjenjuju se riječima:
  „godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil“.
  U stavku 2. riječi: „izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli“ zamjenjuju se riječima: „godine
  određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil“, a iza
  riječi: „u koju ulazi i“ dodaje se riječ: „carina,“.
  U stavku 7. iza riječi: „plaćanja“ dodaje se riječ: „carine,“.
  Članak 24.
  U članku 70. stavku 3. riječi: „tijela vještačenja iz članka 181. stavka 1.“ zamjenjuju se riječima:
  „liječničko vijeće iz članka 182.“.
  Članak 25.
  U članku 74. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:
  „a) osobe kad navrše 40 godina života odnosno za mlađe osobe kod kojih se utvrdi
  nesposobnost za privređivanje koju utvrđuje liječničko vijeće iz članka 182. ovoga Zakona, a
  prema kriterijima medicinske znanosti imajući u vidu zanimanje i godine života“.
  Članak 26.
  U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:
  „(2) Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se:
   dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće
   dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće)
  na tržištu
   dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za:
  a) razliku u površini
  b) nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće ili
  c) za poboljšanje uvjeta stanovanja.
   mogućnošću kupnje stana ili kuće u državnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne
  samouprave u kojoj pet godina neprekidno prebivaju
   mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih
  glede kamata i rokova otplate ili
   pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (na rok od deset godina uz
  mogućnost produljenja nakon isteka) odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac
  10
  ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno
  ovom Zakonu.“.
  Stavak 3. mijenja se i glasi:
  „(3) Pravo na stambeno zbrinjavanje kupnjom stana ili kuće u državnom vlasništvu ili u
  vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojoj pet godina neprekidno prebivaju te dodjelom
  financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu te za razliku u
  površini mogu ostvariti:
  a) dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali
  od dvije do tri godine u borbenom sektoru u novčanom iznosu i opsegu koji je propisima
  predviđen za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s 20 % oštećenja
  organizma
  b) dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status
  hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske sudjelovali tri godine i više u borbenom sektoru ostvaruju pravo na
  stambeno zbrinjavanje u novčanom iznosu i opsegu koji je propisima predviđen za hrvatskog
  ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s 30 % oštećenja organizma.“.
  Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:
  „(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju ako je jedan član uže ili šire obitelji koji je
  imao zajedničko prebivalište sa smrtno stradalim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata u
  vrijeme stradavanja, ostvario stambeno zbrinjavanje prema prijašnjim propisima kojima su se
  uređivala prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema
  kojima nije bilo propisano sklapanje međusobnog sporazuma, pravo na stambeno zbrinjavanje
  ima i drugi član uže ili šire obitelji istoga nasljednoga reda ako je imao zajedničko prebivalište
  sa smrtno stradalim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata u vrijeme stradavanja.
  (7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju ako je jedan član uže ili šire obitelji koji nije
  imao zajedničko prebivalište sa smrtno stradalim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata u
  vrijeme stradavanja, ostvario stambeno zbrinjavanje prema prijašnjim propisima kojima su se
  uređivala prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema
  kojima nije bilo propisano sklapanje međusobnog sporazuma, pravo na stambeno zbrinjavanje
  ima i drugi član uže ili šire obitelji istoga nasljednoga reda bez obzira je li imao zajedničko
  prebivalište sa smrtno stradalim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata u vrijeme
  stradavanja.“.
  Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.
  Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:
  „(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti i djeca
  smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi koja nisu ostvarila
  pravo na stambeno zbrinjavanje prema ovom Zakonu iako su u trenutku podnošenja zahtjeva
  stariji od 15 godina, ako su:
  11
  a) već prethodno podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanja koji je izvršnim rješenjem
  odbijen zbog postojanja zapreke iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona i
  b) u trenutku podnošenja zahtjeva iz točke a) ovoga stavka bili mlađi od 15 godina odnosno
  ne stariji od 26 godina i ako su bili na redovitom školovanju ili ako su u trenutku podnošenja
  zahtjeva iz točke a) ovoga stavka primali obiteljsku invalidninu.“.
  Dosadašnji stavci 8. do 10. postaju stavci 11. do 13.
  Članak 27.
  U članku 86. stavku 1. iza riječi: „izgradnju“ dodaju se riječi: „i kupnju stanova na tržištu za
  potrebe stambenog zbrinjavanja korisnika“.
  Članak 28.
  U članku 87. stavku 4. točki b) riječi: „distributivne, telefonske, kanalizacijske“ zamjenjuju se
  riječima: „distributivna telefonska kanalizacija“.
  Članak 29.
  U članku 95. stavku 1. riječi: „hrvatskog ratnog vojnog invalida“ zamjenjuju se riječima:
  „hrvatski ratni vojni invalidi“.
  U stavku 2. ispred riječi: „hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata od V. do
  X. skupine“ dodaju se riječi: „i jedinica lokalne samouprave, osobama iz stavka 1. ovoga članka
  i“.
  Članak 30.
  Članak 96. mijenja se i glasi:
  „(1) Tijela državne uprave koja imaju na upravljanju stanove i kuće u vlasništvu Republike
  Hrvatske, a na koje stanove se ne odnose odredbe posebnog propisa o prodaji stanova na kojima
  postoji stanarsko pravo i koriste ih osobe iz članka 83. ovoga Zakona, kao i u slučaju iz članka
 4. stavka 2. ovoga Zakona, s Ministarstvom će sklopiti sporazum na temelju kojeg će se
  Ministarstvu prenijeti pravo upravljanja tim stanovima i kućama.
  (2) Ministarstvo će s nadležnim tijelom državne uprave sklopiti sporazum na temelju kojeg će
  im prenijeti na upravljanje stanove i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koji su Ministarstvu
  dodijeljeni na upravljanje radi stambenog zbrinjavanja prema ovom Zakonu, kada se utvrdi da
  se stanovi i kuće dodijeljeni Ministarstvu na upravljanje ne mogu iskoristiti u svrhu zbog koje
  su dodijeljeni na upravljanje Ministarstvu.
  (3) Ministarstvo jednom godišnje obavještava Vladu Republike Hrvatske o sklopljenim
  sporazumima iz ovoga članka.“.
  Članak 31.
  U članku 97. stavku 2. točki a) riječ: „raskinut“ zamjenjuje se riječju: „otkazan“.
  12
  Članak 32.
  U članku 98. stavku 1. iza riječi: „Republike Hrvatske“ dodaju se riječi: „ili jedinica lokalne
  samouprave“.
  U stavku 3. iza riječi: „rokovi“ dodaje se zarez i riječi: „cijena“.
  Članak 33.
  U članku 100. stavku 3. riječi: „druge osobe koje ostvaruju prava iz ovoga Zakona“ zamjenjuju
  se riječima: „i drugi stradalnici iz Domovinskog rata te članovi njihove uže obitelji“.
  U stavku 5. riječi: „koji ne mogu biti duži od šest mjeseci“ brišu se.
  Članak 34.
  Iza članka 100. dodaje se naslov i članak 100.a koji glase:
  „Pravo na dodjelu garaže
  Članak 100.a
  (1) Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata I. do IV. skupine koji su ostvarili pravo
  na stambeno zbrinjavanje dodjelom ili kupnjom stana u državnom vlasništvu pod povoljnijim
  uvjetima prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
  prema drugom posebnom propisu kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje, imaju pravo na
  dodjelu u vlasništvo bez naknade garaže na istoj adresi koju imaju u najmu, odnosno na
  korištenju.
  (2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način mogu ostvariti i hrvatski ratni vojni
  invalidi iz Domovinskog rata I. do IV. skupine prilikom ostvarivanja prava na stambeno
  zbrinjavanje kupnjom stana u državnom vlasništvu pod povoljnijim uvjetima prema ovom
  Zakonu.“.
  Članak 35.
  U članku 101. stavku 1. točki a) ispred riječi: „bez oba roditelja“ dodaje se zarez.
  U točki e) iza riječi: „rata“ dodaju se riječi: „redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu
  sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske“.
  Iza točke i) dodaje se nova točka j) koja glasi:
  „j) djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete
  korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne
  naknade“.
  Dosadašnje točke j) i k) postaju točke k) i l).
  Stavak 2. mijenja se i glasi:
  13
  „(2) Prednost iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i zaposlene osobe iz stavka 1. ovoga
  članka ako su zaposlene na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg
  imaju, a prijavljuju se na javni natječaj ili oglas za radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj
  obrazovanja, a kojeg one imaju.“.
  Stavak 11. mijenja se i glasi:
  „(11) Pravo prednosti pri zapošljavanju iz ovoga članka u tijelima iz stavka 1. ovoga članka ne
  odnosi se na zapošljavanje putem mjere javnih radova i druge slične oblike zapošljavanja.“.
  Članak 36.
  U članku 102. stavku 1. točki a) ispred riječi: „bez oba roditelja“ dodaje se zarez.
  U točki e) iza riječi: „rata“ dodaju se riječi: „redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu
  sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske“.
  Iza točke i) dodaje se nova točka j) koja glasi:
  „j) djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete
  korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne
  naknade“.
  Dosadašnje točke j) i k) postaju točke k) i l).
  Stavak 2. mijenja se i glasi:
  „(2) Prednost iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i zaposlene osobe iz stavka 1. ovoga
  članka ako su zaposlene na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg
  imaju, a prijavljuju se na javni natječaj ili oglas za radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj
  obrazovanja, a kojeg one imaju.“.
  U stavku 6. iza riječi: „ili u roku od 30 dana“ dodaje se riječ: „od“.
  Stavak 11. mijenja se i glasi:
  „(11) Pravo prednosti pri zapošljavanju iz ovoga članka u pravnim osobama iz stavka 1. ovoga
  članka ne odnosi se na zapošljavanje putem mjere javnih radova i druge slične oblike
  zapošljavanja.“.
  Članak 37.
  Članak 103. mijenja se i glasi:
  „(1) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz
  članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku
  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na
  ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku
  zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz
  natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće
  14
  dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju
  radnog mjesta:
  „a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
  rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili
  dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka
 5. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja
  ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga
  Zakona)
  b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu, odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje ili potvrdu, odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za
  zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka
 6. ovoga Zakona)
  c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog
  zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka
 7. stavka 1. ovoga Zakona)
  d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
  e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101.
  stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži
  stupanj obrazovanja od onog kojeg ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka
 8. ovoga Zakona)
  f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga
  Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g)
  do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
  g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se
  prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e),
  f), i) i l) ovoga Zakona)
  h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka
 9. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
  i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1.
  točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
  j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka
  a), g) do i) ovoga Zakona).
  (2) Tijela iz članka 101. ovoga Zakona i pravne osobe iz članka 102. ovoga Zakona dužne su
  prilikom raspisivanja javnog natječaja, oglasa za zapošljavanje, popunjavanja radnog mjesta
  temeljem internog oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način pozvati osobe
  iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona da dostave dokaze iz
  stavka 1. ovoga članka u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju
  radnog mjesta.
  (3) Tijela iz članka 101. ovoga Zakona i pravne osobe iz članka 102. ovoga Zakona prilikom
  raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje, popunjavanja radnog mjesta temeljem
  internog oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način, objavljenog putem
  15
  internetskih stranica, dužna su objaviti poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj
  su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju
  radnog mjesta.“.
  Članak 38.
  U članku 104. točki a) podtočki 1. iza riječi: „zakona“ dodaje se zarez i riječi: „osim kada je
  zadnja služba prestala po sili zakona istekom roka raspolaganja“.
  U točki b) riječi: „krivnjom radnika, i to u slučaju“ zamjenjuju se riječima: „u slučajevima“.
  Članak 39.
  Članak 106. stavak 2. mijenja se i glasi:
  „(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ne postoji obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa
  na osnovicu, i to doprinosa za zdravstveno osiguranje.“.
  Članak 40.
  U članku 107. točka b) mijenja se i glasi:
  „b) djeca koja imaju priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili člana
  obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obzira jesu li korisnici obiteljske
  invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine“.
  U točki h) riječi: „i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj“ brišu se.
  Članak 41.
  U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:
  „(1) Osobe iz članka 107. ovoga Zakona pravo na naknadu za nezaposlene mogu ostvariti pod
  uvjetom da:
  a) nisu zaposlene
  b) oni i članovi njihova kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
  c) nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog
  nezaposlenosti
  d) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili korisnici motornog vozila koje ne služi
  podmirenju osnovnih životnih potreba
  e) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici
  nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
  f) oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini nemaju ukupno novčane
  prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30 % od utvrđene proračunske osnovice
  g) nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
  h) nisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili
  organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih
  propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
  16
  i) nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora
  živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su
  uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.“.
  Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
  „(2) Iznimno od stavka 1. točke f) ovoga članka, za osobe iz članka 107. ovoga Zakona koje
  podnose zahtjev nakon prestanka radnog odnosa ili prestanka drugog redovitog izvora
  primanja, a u prethodnoj kalendarskoj godini su bili zaposleni ili imali drugi redoviti izvor
  primanja, u obzir se ne uzimaju novčani prihodi ostvareni temeljem tog radnog odnosa, odnosno
  tog drugog redovitog izvora primanja u prethodnoj kalendarskoj godini.“.
  Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
  U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: „iz stavka 3.“ zamjenjuju se riječima: „iz
  stavka 4“.
  U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: „iz stavka 4.“ zamjenjuju se riječima: „iz
  stavka 5“.
  U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: „iz stavka 5.“ zamjenjuju se riječima: „iz
  stavka 6.“, a riječi: „iz stavka 4.“ zamjenjuju se riječima: „iz stavka 5.“.
  Članak 42.
  U članku 111. riječi: „ili u razdoblju tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za naknadu za
  nezaposlene“ brišu se.
  Članak 43.
  Članak 112. mijenja se i glasi:
  „Promjene uvjeta o kojima ovisi pravo na naknadu za nezaposlene ili iznos naknade za
  nezaposlene utječu na ostvarivanje naknade za nezaposlene tako da se te promjene uzimaju se
  u obzir od prvog dana sljedećeg mjeseca poslije nastanka.“.
  Članak 44.
  U članku 118. stavku 1. točki c) riječi: „elementarne nepogode“ zamjenjuju se riječima:
  „prirodne nepogode ili katastrofe“.
  Članak 45.
  U članku 119. stavku 1. oznaka stavka 1. i točke a), e) i f) brišu se.
  Dosadašnje točke b) do d) postaju točke a) do c), a točke g) i h) postaju točke d) i e).
  Stavak 2. briše se.
  17
  Članak 46.
  U članku 125. stavku 1. riječ: „obvezne“ i riječ: „osnovnim i“ brišu se.
  Članak 47.
  U članku 128. stavku 5. iza riječi: „angažira“ dodaju se riječi: „temeljem ugovora o djelu“.
  U stavku 7. iza riječi: „suradnike“ dodaju se riječi: „temeljem ugovora o djelu“.
  Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:
  „(8) Na izdatke za vanjske suradnike iz stavaka 5. i 7. ovoga članka ne primjenjuje se
  ograničenje izdataka za pružatelje stručnih usluga izvan državne službe sukladno propisu kojim
  se uređuju prava i obveze državnih službenika.“.
  Članak 48.
  U članku 133. stavku 1. riječi: „pred tijelom vještačenja“ zamjenjuju se riječima: „pred
  liječničkim vijećem iz članka 182. ovoga Zakona“.
  Članak 49.
  Članak 137. mijenja se i glasi:
  „(1) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, na području Republike Hrvatske, uz odavanje vojne
  počasti, kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.
  (2) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka umrloga hrvatskog
  ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog
  rata na području Republike Hrvatske, uz odavanje vojne počasti.
  (3) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i izvan
  područja Republike Hrvatske.
  (4) Vojne počasti iz stavka 2. ovoga članka odaju se ako obitelj pravodobno obavijesti
  nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje
  povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
  (5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, vojne počasti se odaju prilikom ispraćaja posmrtnih
  ostataka, na području Republike Hrvatske.
  (6) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske smatraju se povijesno značajnim osobama u smislu propisa o grobljima.
  (7) Natpis na grobu, odnosno grobnici za povijesno značajnu osobu iz stavka 6. ovoga članka
  ne može se mijenjati.
  18
  (8) Obveznici održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba iz stavka 6. ovoga članka
  iza kojih nema živih nasljednika su vlasnici groblja u kojima se nalaze ta grobna mjesta.
  (9) Grobna mjesta s posmrtnim ostacima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iza kojih
  nema živih nasljednika ne mogu se smatrati napuštenima, sukladno propisima o grobljima, a
  obveznici održavanja su vlasnici groblja u kojima se nalaze ta grobna mjesta.
  (10) Vlasnici groblja dužni su do kraja siječnja tekuće godine izvijestiti Ministarstvo o
  grobnim mjestima povijesno značajnih osoba iz stavka 6. ovoga članka i hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata iz stavka 9. ovoga članka koja su preuzeli na održavanje u prethodnoj
  kalendarskoj godini.
  (11) Izvješće iz stavka 10. ovoga članka sadrži: ime i prezime, datum i godinu ukopa, mjesto
  ukopa, naziv groblja, oznaku grobnog mjesta, reda, polja za svaku povijesno značajnu osobu iz
  stavka 6. ovoga članka i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz stavka 9. ovoga članka i
  druge podatke određene pravilnikom iz stavka 18. ovoga članka.
  (12) Ministarstvo će jednom godišnje, neposrednim uvidom, provesti nadzor nad
  izvršavanjem obveze iz stavaka 8. i 9. ovoga članka.
  (13) Članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže
  i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg nije poznato
  mjesto ukopa imaju pravo na dodjelu grobnog mjesta i prije ekshumacije i identifikacije
  nestalog odnosno smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg nije
  poznato mjesto ukopa, a temeljem pokrenutog postupka za dodjelu grobnog mjesta po
  posebnim propisima, kao korisnici tog grobnog mjesta uz obvezu njegova održavanja.
  (14) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su:
  a) dati na korištenje grobna mjesta uz podmirenje polovice predviđenog iznosa o svom
  trošku za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje
  iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno
  mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona
  i
  b) osigurati dijelove groblja odnosno aleje za ukop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  (15) Pravo iz stavka 14. ovoga članka ne obuhvaća i oslobođenje od plaćanja godišnje grobne
  naknade, osim ako to oslobođenje nije predviđeno drugim propisom.
  (16) Umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz
  Domovinskog rata koje nema tko ukopati bit će ukopani po službenoj dužnosti.
  (17) U slučaju iz stavka 16. ovoga članka, Ministarstvo će za ukop hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je imao
  prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat troškova od nasljednika.
  (18) Pravo iz ovoga članka ostvaruje se sukladno pravilniku kojeg donosi ministar.“.
  19
  Članak 50.
  U članku 141. stavku 2. riječi: „uz ponovno vještačenje preostale radne sposobnosti“ brišu se.
  Članak 51.
  U članku 147. stavku 3. riječi: „tijelo vještačenja iz članka 181. stavka 1.“ zamjenjuju se
  riječima: „liječničko vijeće iz članka 182.“.
  Članak 52.
  Članak 150. mijenja se i glasi:
  „(1) Evidencija branitelja sadrži:
  a) osobne podatke o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
  b) podatke o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  c) podatke o zatočenju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  d) podatke o ukopu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  e) druge podatke određene pravilnikom iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona.
  (2) Podatke o nasljednicima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
  njihovih obitelji i broju naslijeđenih udjela dostavljaju nasljednici smrtno stradalih, nestalih i
  umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  (3) Podatke o nasljednicima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
  njihovih obitelji Ministarstvo će razmjenjivati s tijelom nadležnim za upravljanje Fondom
  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jedanput mjesečno.
  (4) Podatke iz ovoga članaka Ministarstvo će ažurirati sukladno podacima dostavljenim iz
  ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.“.
  Članak 53.
  Članak 152. mijenja se i glasi:
  „(1) Veteranski centar je javna ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj
  populaciji kroz program boravka ili smještaja.
  (2) Veteranski centar obavlja sljedeće djelatnosti:
  a) usluga psihosocijalne pomoći i podrške
  b) usluga savjetovanja i pomaganja
  c) psihološka djelatnost
  d) radna terapija
  e) rekreacijske i rehabilitacijske usluge
  f) kineziološki programi i fizikalna rehabilitacija
  g) promicanje zdravlja
  h) promicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulture sjećanja
  i) organizacija kulturno-umjetničkih događanja
  20
  j) umjetnički programi
  k) organizacija edukacija, radionica i tečajeva
  l) sportska rekreacija i poduka
  m) organiziranje sportskih natjecanja
  n) organizacija mobilnih timova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj
  populaciji
  o) ostale popratne usluge i
  p) ostali oblici podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji određeni Statutom.
  (3) Pravo na korištenje podrške i usluga Veteranskog centra mogu ostvariti:
  a) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
  b) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
  c) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  d) članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  e) članovi uže i šire obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  f) članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  g) osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru
  mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru
  međunarodnih obaveza
  h) pirotehničari u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, koja je nastala kao
  posljedica obavljanja njihova posla
  i) članovi uže i šire obitelji pirotehničara poginulih pri obavljanju svog posla
  j) vojne osobe koje su ranjene ili ozlijeđene u obav1janju službene zadaće u Oružanim
  snagama
  k) policijski službenik ranjen ili ozlijeđen pri obavljanju policijskog posla
  l) članovi uže i šire obitelji vojne osobe koja pogine ili umre zbog rane ili ozljede koju je
  zadobila u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama
  m) članovi uže i šire obitelji policijskog službenika poginulog pri obavljanju policijskog posla
  n) strani veterani sukladno međunarodnim sporazumima
  o) druge kategorije braniteljsko-stradalničke populacije određene posebnim propisima i
  Statutom.
  (4) Kada je korisnik Veteranskog centra hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I.
  skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći (njegovatelja), pravo na korištenje
  usluga zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.
  (5) Osnivač Veteranskog centra je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava
  obavlja Ministarstvo.
  (6) Veteranski centar osniva Ministarstvo rješenjem koje nije upravni akt.
  (7) Veteranskim centrom upravlja Upravno vijeće.
  (8) Predstavnike Ministarstva te drugih tijela i pravnih osoba određenih rješenjem o osnivanju
  i Statutom, u Upravno vijeće imenuje Ministarstvo.
  (9) Voditelj Veteranskog centra je ravnatelj kojeg na temelju javnog natječaja imenuje i
  razrješuje Upravno vijeće.
  21
  (10) Minimalne uvjete za početak rada Veteranskog centra pravilnikom propisuje ministar.“.
  Članak 54.
  U članku 155. stavak 1. mijenja se i glasi:
  „(1) Zadrugu čini najmanje dvije trećine osnivača ili članova koji su:
  a) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
  b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
  c) članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  d) članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  e) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili
  f) djeca dragovoljca iz Domovinskog rata.“.
  Članak 55.
  U članku 156. stavak 4. mijenja se i glasi:
  „(4) Zadruge su obvezne dostaviti Ministarstvu ovjerenu izjavu upravitelja zadruge, danu pod
  kaznenom i materijalnom odgovornošću, da poslove i zadatke upravitelja obavlja bez plaće ili
  naknade te ostalu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 157. ovoga Zakona.“.
  Članak 56.
  Članak 157. mijenja se i glasi:
  „Ministar pravilnikom o vođenju evidencije zadruga i njihovih upravitelja propisuje sadržaj,
  uvjete, način i postupak prikupljanja podataka, njihovo vođenje i ažuriranje, te razmjenu s
  drugim tijelima.“.
  Članak 57.
  U članku 160. stavku 3. riječ: „proistekle“ briše se.
  Članak 58.
  Članak 165. briše se.
  Članak 59.
  U članku 166. stavku 1. točke e) do k) mijenjaju se i glase:
  „e) statusu i pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji
  f) pravu na oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga
  zdravstvenoga osiguranja iz članka 23. ovoga Zakona
  g) pravu na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
  h) pravu na jednokratnu novčanu pomoć iz članaka 115. i 118. ovoga Zakona
  i) pravu na besplatni topli obrok iz članka 123. ovoga Zakona
  22
  j) pravu na besplatne udžbenike iz članka 125. ovoga Zakona i
  k) ostalim statusima i pravima iz ovoga Zakona koji prema ovom Zakonu i drugim posebnim
  propisima nisu u nadležnosti drugih javnopravnih tijela.“.
  U stavku 4. riječi : „nadležno za rješavanje“ zamjenjuju se riječima: „koje po zahtjevu stranke
  rješava o pravu na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga
  zdravstvenoga osiguranja iz članka 25. stavka 7. ovoga Zakona,“.
  Članak 60.
  U članku 169. stavku 1. točki a) riječi: „kroz nacionalni program koji se donosi u tu svrhu“
  brišu se.
  U stavku 2. broj: „5.“ zamjenjuje se brojem: „1.“.
  Stavak 3. mijenja se i glasi:
  „(3) Za potrebe provedbe programa i projekata iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može
  angažirati vanjske suradnike.“
  Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
  „(4) Na izdatke za vanjske suradnike iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se ograničenje
  izdataka za pružatelje stručnih usluga izvan državne službe sukladno propisu kojim se uređuju
  prava i obveze državnih službenika.
  (5) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva donosi srednjoročne akte strateškog
  planiranja kojima određuje strateški okvir pružanja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog
  rata i članove njihovih obitelji.“.
  Članak 61.
  Članak 172. mijenja se i glasi:
  „(1) Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje
  povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, po službenoj dužnosti pokreće postupak za
  donošenje novog rješenja o statusu i pravu koje je prethodnim rješenjem utvrđeno na određeni
  rok.
  (2) Novo rješenje iz stavka 1. ovoga članka ima pravni učinak od prvog dana idućeg mjeseca
  nakon proteka roka određenog prethodnim rješenjem.“.
  Članak 62.
  U članku 179. točkama e) i f) riječi: „tijela vještačenja iz članka 181. stavka 1.“ zamjenjuju se
  riječima: „liječničko vijeće iz članka 182.“.
  U točki i) riječi: „ministarstvo nadležno za kulturu“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.
  23
  Na kraju točke j) briše se veznik: „i“.
  Na kraju točke k) briše se točka i dodaje se veznik: „i“.
  Iza točke k) dodaje se točka l) koja glasi:
  „l) status sudionika Domovinskog rata iz članka 15. točke h) ovoga Zakona utvrđuje nadležno
  tijelo državne uprave koje je dalo nalog za obavljanje vojnih ili drugih dužnosti.“.
  Članak 63.
  U članku 180. u točki i) iza riječi: „neprijateljskom objektu“ dodaje se zarez.
  Članak 64.
  Članak 181. mijenja se i glasi:
  „Činjenica o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog
  vojnog invalida iz Domovinskog rata, činjenica o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata radi ostvarivanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja
  iz Domovinskog rata, činjenica o uzroku oštećenja organizma hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz
  obveznog zdravstvenog osiguranja, činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja
  prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, činjenica postojanja oštećenja organizma radi
  priznavanja prava na ortopedski doplatak, činjenica postojanja oštećenja organizma radi
  priznavanja prava na doplatak za pripomoć u kući, činjenica oštećenja organizma radi
  ostvarivanja prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila i činjenica nesposobnosti
  za privređivanje utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja liječničkog vijeća iz članka 182.
  ovoga Zakona“.
  Članak 65.
  Članak 182. mijenja se i glasi:
  „(1) Nalaz i mišljenje u prvostupanjskom postupku daje prvostupanjsko liječničko vijeće
  sastavljeno od triju liječnika specijalista (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko vijeće).
  (2) Nalaz i mišljenje prvostupanjskog vijeća, kojim su utvrđene činjenice za stjecanje prava
  prema ovom Zakonu, prije donošenja prvostupanjskog rješenja kojim se priznaje pravo iz ovoga
  Zakona, podliježe reviziji liječničkog vijeća sastavljenog od pet liječnika specijalista (u
  daljnjem tekstu: revizijsko vijeće).
  (3) Nalaz i mišljenje u drugostupanjskom postupku, povodom žalbe izjavljene na
  prvostupanjsko rješenje koja se odnosi na nalaz i mišljenje u prvostupanjskom postupku, daje
  drugostupanjsko liječničko vijeće sastavljeno od pet liječnika specijalista (u daljnjem tekstu:
  žalbeno vijeće).
  (4) Predsjednike i članove liječničkih vijeća iz stavaka 1. do 3. ovoga članka imenuje odlukom
  ministar i određuje sjedište i područje rada vijeća.
  24
  (5) Ministar može imenovati više liječničkih vijeća iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.
  (6) Na izdatke za rad liječnika specijalista u liječničkim vijećima iz stavaka 1. do 3. ovoga
  članka temeljem ugovora o djelu ne primjenjuje se ograničenje izdataka za pružatelje stručnih
  usluga izvan državne službe sukladno propisu kojim se uređuju prava i obveze državnih
  službenika.
  (7) Način imenovanja i metodologiju rada liječničkih vijeća iz stavaka 1. do 3. ovoga članka
  propisuje ministar pravilnikom.“.
  Članak 66.
  Članak 183. mijenja se i glasi:
  „(1) Sastav liječničkih vijeća iz članka 182. ovoga Zakona ovisi o vrsti stradavanja, ranjavanju,
  ozljedi ili bolesti.
  (2) U sastavu žalbenog vijeća ne smiju biti osobe koje su bile u sastavu prvostupanjskog vijeća
  i revizijskog vijeća koje je dalo nalaz i mišljenje u postupku donošenja prvostupanjskog
  rješenja.“.
  Članak 67.
  Članak 184. briše se.
  Članak 68.
  Članak 185. mijenja se i glasi:
  „(1) Prvostupanjsko vijeće donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
  rata, osim u postupku utvrđivanja činjenica o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog
  rata radi ostvarivanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata.
  (2) Revizijsko vijeće prilikom obavljanja revizije nalaza i mišljenja prvostupanjskog vijeća
  donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog branitelja ili
  hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno nakon neposrednog vještačenja
  u kojem sudjeluje stranka u sljedećim slučajevima:
  a) kada je prvostupanjsko vijeće oštećenje organizma ocijenilo s 80 % do 100 %
  b) u postupku ostvarivanja prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ili
  c) kada revizijsko vijeće ocijeni da je neposredan pregled potreban.
  (3) U drugostupanjskom postupku, povodom izjavljene žalbe na prvostupanjsko rješenje,
  žalbeno vijeće donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem sudjeluje stranka.“.
  25
  Članak 69.
  U članku 186. stavku 1. na kraju točke m) briše se veznik: „i“.
  Iza točke m) dodaje se nova točka n) koja glasi:
  „n) naknada za topli obrok iz članka 123. ovoga Zakona“.
  Na kraju dosadašnje točke n) koja postaje točka o) briše se točka i dodaje veznik: „i“.
  Iza točke o) dodaje se točka p) koja glasi:
  „p) sredstva potpore ostvarena kroz Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja
  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.“.
  Članak 70.
  U članku 190. stavku 1. točki d) iza riječi: „iz članka 102. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona“
  dodaju se riječi: „sukladno članku 102. stavku 5. ovoga Zakona“.
  U točki e) iza riječi: „te pravne osobe s javnim ovlastima ako“ dodaju se riječi: „sukladno članku
 10. stavku 9. ovoga Zakona“.
  Točka f) mijenja se i glasi:
  „f) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim
  ovlastima ako prilikom raspisivanja javnog natječaja, oglasa za zapošljavanje, popunjavanja
  radnog mjesta temeljem internog oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi
  način ne pozovu osobe iz članka 102. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona da sukladno članku 103.
  stavku 2. ovoga Zakona dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu
  ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju“.
  U točki i) briše se veznik: „i“.
  Na kraju točke: „j)“ dodaje se veznik: „i“.
  Iza točke j) dodaje se točka k) koja glasi:
  „k) vlasnici groblja (osim jedinica lokalne samouprave) ako ne daju na korištenje grobno mjesto
  uz podmirenje polovice predviđenog iznosa o svom trošku za umrle hrvatske ratne vojne
  invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sukladno
  članku 137. stavku 14. točki a) ovoga Zakona“.
  U stavku 2. slovo: „j“ zamjenjuje se slovom: „k“.
  26
  Članak 71.
  U članku 191. stavak 1. mijenja se i glasi:
  „(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna
  osoba u:
  a) tijelu državne uprave, tijelu sudbene vlasti, i drugom državnom tijelu, upravnom tijelu
  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako prilikom raspisivanja javnog natječaja
  ili oglasa za zapošljavanje ne pozovu osobe iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona da,
  sukladno članku 103. stavku 2. ovoga Zakona, dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. ovoga
  Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju
  b) tijelu državne uprave, tijelu sudbene vlasti i drugom državnom tijelu, upravnom tijelu
  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako prilikom raspisivanja javnog natječaja
  ili oglasa za zapošljavanje, objavljenog putem internetskih stranica, sukladno članku 103.
  stavku 3. ovoga Zakona ne objave poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su
  navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i
  c) jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republici Hrvatskoj ako ne sklope
  ugovor o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s
  osobama iz članka 132. ovoga Zakona koje sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz
  najpovoljnije ponude i
  d) jedinici lokalne samouprave ako ne daju na korištenje grobno mjesto za umrle hrvatske ratne
  vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, uz
  podmirenje polovice predviđenog iznosa o svom trošku sukladno članku 137. stavku 14. točki
  a) ovoga Zakona.“.
  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  Članak 72.
  Korisnicima prijevremene starosne mirovine ostvarene u razdoblju od 1. siječnja 2019. do
  stupanja na snagu ovoga Zakona koja je određena primjenom polaznog faktora sukladno članku
 11. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“,
  br. 121/17. i 98/19.), Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti
  ponovno odrediti prijevremenu starosnu mirovinu prema ovome Zakonu, bez donošenja
  rješenja, ako je to za korisnika povoljnije.
  Članak 73.
  (1) Vlada Republike Hrvatske će uskladiti Uredbu o metodologijama vještačenja („Narodne
  novine“, br. 67/17. i 56/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na
  snagu ovog Zakona.
  (2) Ministar će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona, donijeti u roku od šest mjeseci od dana
  stupanja na snagu ovoga Zakona.
  27
  (3) Ministar će pravilnik iz članka 65. ovoga Zakona i odluku o imenovanju liječničkih vijeća
  iz članka 65. ovoga Zakona donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  (4) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, uskladiti pravilnik
  iz članka 25. stavka 6. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
  njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od
  šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  (5) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladiti
  pravilnik iz članka 100. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
  članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) s odredbama ovoga Zakona
  u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  (6) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, uskladiti
  pravilnik iz članka 125. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
  članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) s odredbama ovoga Zakona
  u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  (7) Ministar će uskladiti pravilnike iz članaka 71., 113., 120.,137. stavka 14., 151. stavka 3. i
 12. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
  („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od
  dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  Članak 74.
  (1) Zahtjevi za priznavanje statusa, odnosno prava po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) u
  povodu kojih, do stupanja na snagu ovoga Zakona nije donijeto izvršno rješenje, riješit će se
  prema ovom Zakonu, ako je to za korisnika povoljnije i ako nije drugačije propisano ovim
  Zakonom.
  (2) Nalaz i mišljenje o oštećenju organizma za ostvarivanje prava iz ovoga Zakona za zahtjeve
  podnesene do usklađivanja Uredbe o metodologijama vještačenja („Narodne novine“, br. 67/17.
  i 56/18.) s odredbama ovoga Zakona, stupanja na snagu pravilnika iz članka 65. ovoga Zakona
  i imenovanja liječničkih vijeća iz članka 65. ovoga Zakona dat će Zavod za vještačenje,
  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
  Članak 75.
  (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe stručne
  procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog
  invalida („Narodne novine“, broj 27/18.)
  (2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona stavlja se izvan snage Odluka o utvrđivanju
  ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa
  hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti
  kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2020. godinu
  („Narodne novine“, broj 33/20.) i sporazumi sklopljeni s ovlaštenim zdravstvenim ustanovama
  radi obavljanja stručne procjene.
  28
  Članak 76.
  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
  29
  O B R A Z L O Ž E N J E
  I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI
  Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji je
  donesen 2017. godine („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) učinjen je značajan korak u
  uređenju sljedećih prava:
   otvaranje roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusa
  HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti
   uvođenje naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove
  njihovih obitelji
   viši iznos najniže mirovine ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru
   snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu ovisno o duljini sudjelovanja u
  borbenom sektoru
   pravo na obiteljsku mirovinu za bračne ili izvanbračne drugove te djecu umrlih hrvatskih
  branitelja i HRVI pod povoljnijim uvjetima
   intenziviranje stambenog zbrinjavanja u suradnji s tijelima državne uprave koja upravljaju
  stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske
   proširenje prava na prednost pri zapošljavanju te uvođenje porezne olakšice za poslodavce
  koji zaposle djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
   omogućen rad hrvatskih branitelja uz mirovinu
   uspostava Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja više nije javna te se
  koristi samo u službene svrhe
   zaštita stečenih prava i proširenje prava iz mirovinskog osiguranja za stradale pripadnike
  Hrvatskog vijeća obrane i članove njihovih obitelji.
  Međutim, nakon tri godine primjene Zakona, uočeno je kako je određene mjere potrebno
  dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim
  učinkom.
  a) Glavni razlozi donošenja Zakona
  Glavni razlog izmjena je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata.
  Naime, u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata postoje normativni i
  organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka daleko izvan zakonskih rokova, a tiču
  se većinom provođenja stručne procjene. Zakonom o općem upravnom postupku je propisano
  da je službena osoba dužna u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje
  donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva,
  a postupak priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata ponekad traje i do tri godine. Zbog
  dugotrajnosti postupka potrebno je izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka
  ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata.
  Osim dugotrajnosti, razlozi zbog kojih je potrebno izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz
  postupka ostvarivanja statusa HRVI su sljedeći:
   u prethodnoj stručnoj procjeni utvrđuje se samo uzročno posljedična veza između bolesti i
  sudjelovanja u Domovinskom ratu
   nakon prethodne stručne procjene slijedi vještačenje u Zavodu za vještačenje, profesionalnu
  rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji ponovno utvrđuje uzročno
  30
  posljedičnu veza između bolesti i sudjelovanja u Domovinskom ratu, ali i postotak oštećenja
  organizma
   važno je napomenuti da mišljenje dano u prethodnoj stručnoj procjeni ne obvezuje vještake
  u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
   s obzirom da mišljenje dano u postupku stručne procjene nije obvezujuće za daljnji
  postupak vještačenja, a isto se kasnije utvrđuje u daljnjem postupku vještačenja, nema
  opravdanosti provođenja stručne procjene
   s obzirom da se prethodna stručna procjena obavlja u zdravstvenim ustanova, u vrijeme
  pandemije Covid-19 dodatno je otežano provoditi prethodnu stručnu procjenu
   osim toga, dosad je za provođenje stručne procjene utrošeno 15 milijuna kuna.
  Radi dodatnog ubrzanja postupka vještačenja hrvatskih branitelja u postupku ostvarivanja
  statusa HRVI-a koji sada obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
  zapošljavanje osoba s invaliditetom, potrebno je vještačenje staviti u punu nadležnost
  Ministarstva hrvatskih branitelja (slično kao što je to bilo do 2015.). Naime, u postupku
  utvrđivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ne utvrđuje se samo stupanj oštećenja
  organizma već i uzročno-posljedična veza tog oštećenja organizma sa sudjelovanjem u
  Domovinskom ratu, što predstavlja specifičnosti i zahtijeva posebnu metodologiju rada koja se
  razlikuje od ostalih postupka vještačenja u nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu
  rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Vještačenja će obavljati neovisni
  medicinski stručnjaci.
  b) Ostali razlozi donošenja Zakona
   kako bi se dodatno ubrzao postupak stambenog zbrinjavanja predviđeno je:
 • da pored organizirane stambene izgradnje u svrhu stambenog zbrinjavanja koju
  provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u suradnji s
  Ministarstvom hrvatskih branitelja, predviđena je mogućnost kupnje stanova na
  lokacijama na kojima nije isplativa organizirana izgradnja
 • pojednostavljivanje postupka prijenosa stanova za stambeno zbrinjavanje hrvatskih
  branitelja na temelju sporazuma između tijela državne uprave bez donošenja
  posebne odluke Vlade Republike Hrvatske
   izmjenama se želi ubrzati postupak ostvarivanja prava namijenjenima socijalno ugroženim,
  a uvjete dodatno prilagoditi njihovim potrebama
   odredbe Zakona uskladit će se sa propisima iz mirovinskog osiguranja
   dodatna prilagodba prava iz mirovinskog osiguranja za najugroženiju braniteljsku
  populaciju koja dosad nije mogla ostvariti prava prema Zakonu o pravima hrvatskih
  branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
  II. PITANJA KOJA SE ZAKONOM RJEŠAVAJU
  Izmjenama i dopunama Zakona proisteći će sljedeće posljedice:
   ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa HRVI zbog ukidanja prethodne stručne procjene
  u postupcima ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti
   radi dodatnog ubrzanja postupka za ostvarivanje statusa HRVI vještačenje koje je dosad
  obavljao Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
  invaliditetom, bit će prebačeno u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja,
  odnosno osnovat će se posebna liječnička vijeća
  31
   ubrzanje postupka stambenog zbrinjavanja kroz kupnju stanova na lokacijama na kojima
  nije isplativa organizirana izgradnja te pojednostavljivanje postupka prijenosa stanova za
  stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja između tijela državne uprave
   ostvarivanje prava namijenjenih socijalno ugroženim skupinama korisnika kao što su
  jednokratna novčana pomoć i naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog
  rata i članove njihovih obitelji dodatno će biti prilagođeno potrebama korisnika
   omogućit će se ostvarivanje prava na mirovinu prema ovom Zakonu, ako za to
  zadovoljavaju uvjete, i za one hrvatske branitelje kojima je naknadno priznat taj status,
  status dragovoljca ili dodatni dani sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
  a već ranije imaju priznato pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
   mogućnost prevođenja ranije priznatih prava i određivanje nove svote najniže mirovine
  umjesto priznate mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i za one
  hrvatske branitelje koji nisu bili zatečeni korisnici najniže mirovine, jer im u trenutku
  odlaska u mirovinu, mirovina određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bila
  povoljnija od tada najniže braniteljske mirovine
   jasnija i ujednačena primjena odredbi zbog nomotehničke dorade pojedinih članaka.
  III. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA
  Članak 1.
  Ovom izmjenom pripadnicima naoružanih odreda Narodne zaštite koji su izravno bili
  angažirani u borbenom sektoru manje od 100 dana, a u kontinuitetu su nastavili sudjelovanje u
  Domovinskom ratu kao pripadnici Oružanih snaga, omogućava se stjecanje statusa hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata.
  Također, stjecanje statusa hrvatskog branitelja omogućava se pripadnicima naoružanih odreda
  Narodne zaštite koji su bili ranjeni ili ozlijeđeni te zbog toga nisu ispunili uvjet sudjelovanja od
  100 dana.
  Predviđeno da potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata može izdavati i
  Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koju
  vodi temeljem službenih podataka Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.
  Članak 2.
  Predviđeno da potvrde o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata može izdavati i Ministarstvo
  hrvatskih branitelja iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koju vodi temeljem
  službenih podataka Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.
  Članak 3.
  Zakonom o izmjenama i dopuni Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
  članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 137/09.) bilo je određeno da danom stupanja
  na snagu toga Zakona prestaje priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u
  obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Kako ne bi bilo dvojbe u provedi ove odredbe, izričito
  je propisano da status člana obitelji smrtno stradaloga mogu ostvariti i članovi obitelji hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata koji je umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave
  bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, i nakon isteka roka iz stavka 1. točke d) ovoga
  članka, uz uvjet da su pojedini članovi obitelji tog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata po
  toj istoj osnovi već ostvarili status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata.
  32
  Članak 4.
  Definicija sudionika Domovinskog rata je proširena kako bi se odredbom obuhvatili svi koji su
  doprinijeli obrani suvereniteta Republike Hrvatske prilikom obavljanja vojnih ili drugih
  dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u
  vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske. Osim toga, predviđeno je donošenje
  provedbenog propisa kojim će se razraditi način priznavanja statusa sudionika iz Domovinskog
  rata.
  Članak 5.
  Ovim člankom je jasnije propisano da se stradalnicima iz Domovinskog rata smatraju hrvatski
  ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata.
  Članak 6.
  Ovom izmjenom ispravljena je greška u pisanju.
  Članak 7.
  Sukladno postojećem stanju i planovima, ovom izmjenom predviđen je širi opseg pravnog i
  institucionalnog okvira kojim se regulira zdravstvena zaštita hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
  Članak 8.
  Članak 25. usklađuje se s izmjenom članka 24. Nadalje, detaljnije se razrađuje ostvarivanje
  prava na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja.
  Članak 9.
  Dodani članci kojima se propisuju uvjeti za ostvarivanje prava iz članka 25. stavka 7.
  Članak 10.
  Ovom izmjenom se usklađuju polazni faktori za određivanje prijevremene starosne mirovine
  koji su izričito propisani važećim Zakonom te su u trenutku donošenja važećeg Zakona bili
  povoljniji od onih u prema tada važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naime, u
  međuvremenu su nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom
  osiguranju („Narodne novine“, broj 102/19.) polazni faktori u ovom Zakonu postali
  nepovoljniji, pa ih je potrebno uskladiti s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.
  Članak 11.
  Ovom izmjenom izričito je propisano što se podrazumijeva pod mirovinom ostvarenom prema
  Zakonu o mirovinskom osiguranju u smislu ovog Zakona.
  Članak 12.
  Radi jasnije primjene, u članku 28. se izričito propisuje da pravo na starosnu mirovinu za
  dugogodišnjeg osiguranika prema ovom Zakonu mogu ostvariti pripadnici borbenog sektora.
  Naime, isto proizlazi i sadašnje odredbe stavaka 3. koji upućuje na primjenu članka 27. Zakona.
  Članak 13.
  Izričito se propisuje mogućnost rada i korištenja mirovine i za hrvatske branitelje koji su
  ostvarili pravo na prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg
  osiguranika.
  33
  Članak 14.
  Izrazi se usklađuju s podacima koje Državni zavod za statistiku svake godine objavljuje u
  Narodnim novinama.
  Članak 15.
  Jasnije je definirana odredba u pogledu kruga korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne
  nesposobnosti za rad i djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Izričito je propisan i mirovinski
  faktor za određivanje najniže starosne braniteljske mirovine koja se određuje umjesto te
  mirovine, ako je to povoljnije uz ispunjenje uvjeta za najnižu mirovinu, te određuje od kada se
  prevode korisnici koji su u trenutku navršene dobi za prevođenje u starosnu mirovinu iz članka
 1. stavka 2. Zakona bili zaposleni.
  Članak 16.
  U pogledu dobi za stjecanje prava na profesionalnu rehabilitaciju odredba je usklađena s
  odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.
  Članak 17.
  Kod nabrajanja kruga umrlih korisnika mirovina iza kojih članovi uže obitelji mogu ostvariti
  pravo na obiteljsku mirovinu, radi jasnije primjene izričito propisano da se radi o korisnicima
  mirovina ostvarenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i ovom Zakonu, odnosno
  zakonima koji su prethodili ovome Zakonu.
  Članak 18.
  Odredba je dopunjena na način da se hrvatskim braniteljima omogućava ostvarivanje najniže
  mirovine iz ovoga Zakona kada navrše starosnu dob iz članka 26. ovog Zakona , a već ranije su
  postali korisnici obiteljske mirovine prema ZOMO iza umrlog bračnog druga, a u trenutku
  ostvarivanja te obiteljske mirovine nisu imali uvjete (godine života) za ostvarivanje najniže
  mirovine prema ovom Zakonu. U slučaju ako su korisnici obiteljske mirovine imaju pravo na
  izbor mirovine prema članku 98. Zakona o mirovinskom osiguranju.
  Članak 19.
  Nastavno na izmjene kojima se izričito propisuje i mogućnosti rada i korištenje prijevremene i
  starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika potrebno je tu dopunu članka 29. uskladiti i s
  odredbom članka 52. koji uređuje obustavu najniže starosne braniteljske mirovine za vrijeme
  zaposlenja i uspostavu te najniže mirovine nakon prestanka zaposlenja, na način da se i za
  vrijeme zaposlenja i korisnicima najniže prijevremene starosne mirovine i starosne mirovine za
  dugogodišnjeg osiguranika ta mirovina prema stažu i plaći za vrijeme zaposlenja obustavlja i
  nakon prestanka zaposlenja ponovno uspostavlja.
  Članak 20.
  Odredbom članka 52.a odnosi se na one korisnike mirovine koji su mirovinu ostvarili prije
  ostvarivanja statusa hrvatskog branitelja, statusa dragovoljca ili su im naknadno priznati
  dodatni dani sudjelovanju u obrani suvereniteta. S obzirom da navedene činjenice utječu i na
  iznos mirovine, ovom odredbom se izričito propisuje mogućnost ostvarivanja novog iznosa
  mirovine prema ovom Zakonu za one hrvatske branitelje kojima je prije stjecanja statusa
  dragovoljca ili hrvatskog branitelja, odnosno dodatnih dana sudjelovanja u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske, već ranije priznato pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom
  osiguranju ili prema Zakonu o hrvatskim braniteljima (dakle bez uzimanja u obzir statusa ili
  dragovoljca, ili uz manji broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu).
  34
  Odredbom članka 52.b se izričito propisuje mogućnost prevođenja ranije priznatih prava i
  određivanje najniže mirovine prema ovom Zakonu umjesto ranije priznate mirovine ostvarene
  prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz
  povećanje osobnog boda prema ZOHBDR, uz uvjete određene Zakonom.
  Do 1. siječnja 2019. bile su na snazi odredbe Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 174/04., 92/05., 02/07.,
  107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13., 92/14.) prema kojima
  su se osobni bodovi ovisno o duljini sudjelovanja u DR kod starosne, invalidske ili obiteljske
  mirovine iza smrti HB ostvarene prema ZOMO povećavali prema ZOPHBDR (čl. 14., 21. i 30.)
  samo ako bi korisnici na temelju mirovinskog staža ostvarili mirovinu manju od mirovine
  određene za 40 godina staža i tako povećana mirovina nije mogla iznositi više od mirovine
  određene na temelju 40 godina ukupnoga mirovinskog staža. Od 1. siječnja 2019. stupanjem na
  snagu članka 27.,35. i 48. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
  njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.) takvog ograničenja više nema te su
  oni hrvatskih branitelji koji su imali više od 40 godina mirovinskog staža ostali zakinuti za
  povećanje osobnih bodova prema duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Odredbom članka
  52.c takvim korisnicima se omogućava određivanje novog iznosu mirovine sukladno
  odredbama članka 27.,35. ili 48. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
  članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.).
  Članak 21.
  Reviziju ocjene radne sposobnosti više nije potrebno provoditi u slučaju iz članka 141. jer je
  članak 141. izmijenjen na način da se u tom slučaju više ne provodi ponovno vještačenje radne
  sposobnosti.
  Revizija ocjene radne sposobnosti provodi se i u postupku ostvarivanja mirovine iz članka 142.
  što proizlazi iz odredbe članka 142. stavka 3. koji upućuje na primjenu Ugovora između
  Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni
  i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji. Radi
  jasnije primjene, isto je izričito navedeno u članku 53.
  Članak 22.
  S obzirom da postoje određeni slučajevi u kojima HRVI iz Domovinskog rata ostvarivanje
  prava na osobnu invalidninu prema ovom Zakonu predstavlja zapreku za ostvarivanje
  povoljnijeg prava prema općim propisima, HRVI iz Domovinskog rata imaju mogućnost odreći
  se ostvarivanja prava na osobnu invalidninu. Kako ne bilo dvojbe da odricanje prava na osobnu
  invalidninu ne znači i odricanje od statusa HRVI iz Domovinskog rata, dodana je odredba
  kojom je to izričito i propisano.
  Članak 23.
  Radi lakše provedbe ove odredbe u praksi, preciznije je propisno kako se računa rok za
  ostvarivanje prava.
  Članci 24. i 25.
  Odredba se usklađuje s izmjenama u člancima 181. i 182. u kojima se o uvodi novi model
  vještačenja prema kojem vještačenja za potrebe ovoga Zakona, umjesto Zavoda za vještačenje
  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, provode liječnička vijeća
  koje imenuje ministar hrvatskih branitelja.
  35
  Članak 26.
  Dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog invalida
  iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali više od
  dvije godine u borbenom sektoru dosad su mogli ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje
  kupnjom stana ili kuće u državnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u
  kojoj pet godina neprekidno prebivaju te dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve
  nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, a sada se pravo za ovu skupinu korisnika proširuje i na
  financijsku potporu za razliku u površini.
  Stavcima 6. i 7. omogućava se ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje pod jednakim
  uvjetima i za one članove obitelji u slučajevima kada su pojedini članovi obitelji istoga
  nasljednoga reda već ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje bez postignuta sporazuma jer
  prije 2010. godine nije bilo propisano da članovi istoga nasljednoga reda ostvaruju pravo na
  stambeno zbrinjavanje prema međusobnom sporazumu.
  Dodaje se stavak 10. kojim se omogućava stambeno zbrinjavanje djece bez oba roditelja (članak
 2. stavak 3.) koja imaju zapreke za stambeno zbrinjavanje, a prethodno su pravomoćno
  odbijeni po prijašnjem Zakonu. Po važećem Zakonu podnošenjem novog zahtjeva ne bi mogli
  ostvarivali pravo po članku 83. stavku 7. Zakona, a čime bi bili stavljeni u neravnopravan
  položaj u odnosu na korisnike koji su to pravo mogli ostvariti nakon donošenja zakona kojim
  je naknadno propisan izuzetak iz članka 84. stavka 3.
  Članak 27.
  Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama već provodi postupak kupnje stanova
  za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kada se utvrde potrebe za
  stambenim zbrinjavanjem njihovih korisnika, a Republika Hrvatska nema raspoloživih i
  odgovarajućih stanova kojima bi se riješila njihova stambena pitanja.
  Kako Ministarstvo hrvatskih branitelja skrbi o stradalnicima iz Domovinskog rata koji nisu
  stambeno zbrinuti, potrebno je u pojedinim lokacijama, u kojima nije isplativo provođenje
  postupka organizirane stambene izgradnje i Republika Hrvatska nema odgovarajućih stanova,
  kupiti pojedine stanove točno određene kvadrature, strukture i pozicije. To se posebno odnosi i
  na slučajeve prilagodbe prilaza do zgrade, stana i prilagodbe stana iz članka 100. stavka 2.
  ovoga Zakona, gdje je propisana mogućnost zamjene nekretnina kad se prilagodba ne može
  izvesti ili nije isplativa.
  Članak 28.
  Usklađivanje termina radi jasnijeg izričaja.
  Članak 29.
  Članak se nomotehnički dorađuje.
  Članak 30.
  Po navedenoj izmjeni za svaki prijenos prava upravljanja stanova i kuća Ministarstvu hrvatskih
  branitelja više neće biti potrebna odluka Vlade Republike Hrvatske, a u cilju ubrzanja postupka
  stambenog zbrinjavanja.
  Isto tako predviđeno je da se isti način mogu prenositi stanovi i kuće dani na upravljanje
  Ministarstvu hrvatskih branitelja radi stambenog zbrinjavanja prema ovom Zakonu, a koji se
  nisu mogli iskoristiti u svrhu u koju su dani Ministarstvu hrvatskih branitelja.
  Članak 31.
  Navedena izmjena radi usklađivanja s izrazima iz ugovora o stambenom kreditu.
  36
  Članak 32.
  Ovom izmjenom se osobama iz članka 83. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona kod kojih postoje
  zapreke iz članka 84. ovoga Zakona omogućava kupnja stana kojeg koriste ako je stan u
  vlasništvu jedinica lokalne samouprave.
  Članak 33.
  Radi jasnijeg izričaja općeniti izraz: „druge osobe koje ostvaruju prava iz ovoga Zakona“
  zamjenjuje se konkretnijim izričajem: „i drugi stradalnici iz Domovinskog rata te članovi
  njihove uže obitelji“.
  Članak 34.
  Ovom odredbom uređuje se ostvarivanje prava na dodjelu garaže za HRVI I. do IV. skupine
  koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom ili kupnjom stana u državnom
  vlasništvu pod povoljnijim uvjetima prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja
  iz Domovinskog rata ili prema drugom posebnom propisu kojim se uređuje stambeno
  zbrinjavanje.
  Članci 35. i 36.
  Dosad je člankom 101. stavkom 1. točkama k) i l) bilo propisano da prednost pri zapošljavaju
  može ostvariti dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici
  naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade, a
  redoslijedom iza njega, dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog
  sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
  ili zajamčene minimalne naknade. Dakle, prema sadašnjem stanju djeca HRVI su pozivajući se
  odredbu članka 101. stavka 1. točke l) ostvarivali prednost kao djeca hrvatskih branitelja i to
  prema redoslijedu iza djece dragovoljaca. S obzirom na prethodno navedeno, ovom izmjenom
  se dodaje posebna kategorija za djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
  Stavak 2. je izmijenjen radi veće jasnoće odredbe, odnosno jasno je propisano da prednost pri
  zapošljavanju mogu ostvariti zaposlene osobe koje su zaposlene na poslovima za koje je uvjet
  niži stupanj obrazovanja od onog kojeg imaju, a prijavljuju se na javni natječaj ili oglas za radno
  mjesto za koje je uvjet viši stupanj obrazovanja.
  Članak 37.
  Ovom izmjenom je propisan način pozivanja na ovo pravo. Osim toga, odredba je usklađena s
  izmjenama u člancima 101. i 102. te nomotehnički dorađena.
  Članak 38.
  Ovime se odredba nomotehnički dorađuje i usklađuje sa Zakonom o državnim službenicima i
  Zakonom o radu.
  Članak 39.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Narodne novine“, broj 106/18.)
  brisana je obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštiti zdravlja na radu,
  tako da je s navedenim potrebno uskladiti i ovaj Zakon jer nema potrebe propisivati oslobađanje
  od obveze koja više ne postoji.
  Članak 40.
  S obzirom da kod kategorija a) do g) uvjet za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene
  nije prebivalište u Republici Hrvatskoj, navedeni uvjet se briše i za kategoriju hrvatskih
  branitelja iz Domovinskog rata.
  37
  Članak 41.
  Zapreku za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene prema ovom Zakonu više neće
  predstavljati činjenica da korisnik ima registrirano trgovačko društvo ili obrt ni mirovina veća
  od 1097,58 kuna. Naime, navedene zapreke neizravno su već obuhvaćene uvjetom da prihod
  po članu kućanstva ne smije biti veći od 30 % proračunske osnovice.
  Članka 42.
  Usklađivanje s izmjenama u članku 108.
  Članak 43.
  Propisano da promjena uvjeta koje utječu na ostvarivanje naknade za nezaposlene se uzimaju
  u obzir prvog sljedećeg mjeseca od nastanka.
  Članak 44.
 3. stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
  („Narodne novine“, broj 16/19.) kojim se stavlja izvan snage Zakon o zaštiti od elementarnih
  nepogoda. S obzirom na prethodno navedeno izraz: „elementarna nepogoda“ potrebno je
  zamijeniti izrazom: „prirodna nepogoda“. Osim toga, dodan je i izraz: „katastrofa“ sukladno
  propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite.
  Članak 45.
  Ovom izmjenom zapreku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog
  nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih uvjeta više ne predstavlja registrirano trgovačko
  društvo ili obrt, ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili naknadu za
  nezaposlene iz ovoga Zakona.
  Članak 46.
  Odredba je usklađena sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima po kojem
  se osigurava pravo na besplatne udžbenike u osnovnim školama te više nema potrebe ovo pravo
  predvidjeti ovim Zakonom.
  Članak 47.
  Ovom odredbom je određeno da se na izdatke za vanjske honorarne suradnike Ministarstva koji
  su angažirani temeljem ugovora o djelu ne odnosi odredba članka 62. stavka 2. Zakona o
  državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07.,
  27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 01/15., 138/15., 61/17., 70/19. i
  98/19.).
  Članak 48.
  Navedena izmjena s obzirom da će postupke vještačenja hrvatskih branitelja, umjesto tijela
  vještačenja (Zavoda), provoditi liječnička vijeća Ministarstva hrvatskih branitelja, pa će se i
  pravo na putne troškove iz članka 133. stavka 1. važećeg Zakona ostvarivati radi sudjelovanja
  pred liječničkim vijećem.
  Članak 49.
  Odredba je dopunjena na način kako bi se nedvojbeno utvrdilo da se pravo na dodjelu grobnog
  mjesta prije ekshumacije i identifikacije, odnosi i na smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata kojem nije poznato mjesto ukopa (to su nestali hrvatski branitelji iz
  Domovinskog rata za koje je proveden postupak proglašenja nestale osobe umrlom).
  38
  Zbog uočenih problema u realiziranju ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  koje nema tko ukopati (nema pravnih ili fizičkih osoba sposobnih i spremnih za organiziranje i
  financiranje ukopa) odnosno koje članovi obitelji ne mogu zbog opravdanih razloga ili ne žele
  ukopati, dodaje se odredba kojom je predviđeno pravo na ukop po službenoj dužnosti.
  Članak 50.
  U članku 141. stavku 2. briše se dio odredbe koji određuje da se u slučaju smanjenja osobne
  invalidnine od nadležnog tijela Bosne i Hercegovine obnova postupka za pripadnika borbenog
  sektora HVO kojemu je invalidnina smanjena na zahtjev korisnika obnova postupka provodi uz
  ponovno vještačenje. Obnova postupka po tome osnovu provodit će se samo u pogledu
  određivanja visine mirovine bez ponovnog vještačenja.
  Članak 51.
  S obzirom da je prijedlogom zakona predviđeno da liječnička vijeća Ministarstva hrvatskih
  branitelja provode vještačenja u svim postupcima ostvarivanja prava, u kojima je potrebno
  utvrditi uzročno-posljedičnu vezu između smrti, bolesti, rane ili ozljede hrvatskog branitelja i
  njegovog sudjelovanja u Domovinskom ratu, potrebno je propisati da su ista vijeća nadležna i
  za vještačenje u postupcima ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu članova obitelji
  pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, jer se i u tim postupcima utvrđuje uzročno-posljedična
  veza između smrti (samoubojstva) pripadnika HVO-a i njegovog sudjelovanja u obrani
  suvereniteta.
  Članak 52.
  Člankom se propisuju grupe podataka koje sadrži Evidencija hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata, a što će se dodatno razraditi Pravilnikom.
  Članak 53.
  Ovom odredbom detaljnije se razrađuju djelatnosti koje obavlja Veteranski centar i propisuju
  korisnici.
  Članak 54.
  Ovim izmjenama dodano je da da prilikom kategorizacije određene zadruge kao braniteljsko
  socijalno-radne zadruge u dvije trećine osnivača ili članova, pored dosad navedenih, ulaze i
  djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i djeca dragovoljca iz
  Domovinskog rata.
  Članak 55.
  Ovime se odredba nomotehnički dorađuje.
  Članak 56.
  Od 2014. kada je odredba prvi puta uvedena nijedan savez nije se javio za upis u evidenciju.
  Stoga nema potrebe da se takav oblik udruživanja vodi kroz evidenciju braniteljsko-socijalnoradnih zadruga.
  Članak 57.
  Ovime se odredba nomotehnički dorađuje i usklađuje s ostatkom Zakona.
  Članak 58.
  Rad Ministarstva i provedba zakona podliježe reviziji i nadzoru prema općim propisima te stoga
  nema potrebe podnositi posebna izvješća o provedbi ovoga Zakona.
  39
  Članak 59.
  Odredba se nomotehnički usklađuje na način da se nadležnost navodi redoslijedom sukladno
  numeraciji članka u Zakonu. S obzirom da je dosadašnja točka e) već obuhvaćena točkom d)
  jer se radi o postupku priznavanja statusa HRVI po osnovi zatočenja, nema potrebe zasebno
  navoditi status zatočenika. Nadalje, a s obzirom da je člankom 23. propisano koje osobe se
  oslobađaju od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga
  zdravstvenog osiguranja, izričito je dodana nadležnost za odlučivanje o zahtjevu stranke o
  ovom pravu.
  Članak 60.
  Stavak 1. odnosi se na nomotehničko usklađivanje, a u stavku 2. se razrađuje način angažiranja
  vanjskih suradnika za provedbu programa i projekata navedenih u ovom članku.
  Članak 61.
  Dorađuje se odredba kojom se uređuje postupanje u slučaju kada je određeno pravo priznato
  privremeno.
  Članak 62.
  S obzirom na izmjene u članku 15., u ovom članku određuje se nadležnost za utvrđivanje statusa
  sudionika Domovinskog rata za druge osobe, osim onih izričito navedenih u članku 15., a koje
  nemaju priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a prilikom obavljanja vojnih
  ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih
  osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske su pridonijele obrani
  suvereniteta i uspostavi neovisnosti Republike Hrvatske.
  Članak 63.
  Odredba se nomotehnički dorađuje.
  Članci 64. do 68.
  U postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata postoje normativni i organizacijski
  problemi koji utječu na trajanje postupka daleko izvan zakonskih rokova, a tiču se većinom
  provođenja stručne procjene u zdravstvenim ustanovama (nedostatak liječnika, upućivanje
  branitelja u udaljene bolnice koje raspolažu s ljudstvom i kapacitetima…) i vještačenja u
  Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
  Prema rezultatima sustavnog praćenja stanja rješavanja zahtjeva za priznavanje statusa HRVI,
  postupak traje u prosjeku godinu i pol dana što je neprihvatljivo sa zakonskog i moralnog
  gledišta, a pogotovo imajući u vidu podatke o smrtnosti hrvatskih branitelja. Od 2017. u
  prosjeku je godišnje umrlo 4600 hrvatskih branitelja. Samo u prva tri mjeseca 2020. umrlo je
  1360 hrvatskih branitelja. Značajan udio hrvatskih branitelja koji su podnijeli zahtjev za
  rješavanje statusa HRVI taj status nisu dočekali.
  S obzirom na prethodno navedeno, ukida se prethodna stručna procjena te se uvodi novi model
  vještačenja prema kojem vještačenja umjesto Zavoda za vještačenje profesionalnu
  rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provode liječnička vijeća koje imenuje
  ministar hrvatskih branitelja.
  Navedena liječnička vijeća obavljat će vještačenja u svim postupcima ostvarivanja prava iz
  ovog Zakona za koje je potrebno utvrđivanje uzročno-posljedične veze između bolesti, rane ili
  ozljede i sudjelovanja u Domovinskom ratu.
  Nalaz i mišljenje u prvostupanjskom postupku davat će prvostupanjsko liječničko vijeće.
  Pozitivni nalaz i mišljenje prvostupanjskog vijeća, kojim su utvrđene činjenice za stjecanje
  prava prema ovom Zakonu, prije donošenja prvostupanjskog rješenja kojim se priznaje pravo
  40
  iz ovoga Zakona, podliježe reviziji drugostupanjskog liječničkog vijeća, koja je je sastavni dio
  postupka ostvarivanja prava.
  Članak 69.
  U članku 186. Zakona dodana je odredba da su sredstva potpore ostvarena kroz Program
  stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji izuzeta
  od ovrhe.
  Obzirom da kroz mjere Programa Ministarstvo hrvatskih branitelja nastoji pomoći
  nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, potaknuti osnivanje
  braniteljskih zadruga i pomoći u poboljšanju poslovnih procesa, te da se događa da su
  transakcijski računi osoba blokirani, ne postoji mogućnost ovakve pomoći u tim slučajevima.
  Pogotovo se to odnosi na nositelje OPG-a i obrte kojima su računi na koje se potpora isplaćuje
  povezani s OIB-om ovršene osobe, a oni za poslovanje odgovaraju svojom imovinom. To znači
  konkretno da ne može isplatiti potporu nositelju OPG koji je blokiran, a da pri tome ta sredstva
  ne budu ovršena. Slične odredbe postoje i u zakonima kao što su npr. Zakon o poljoprivredi i
  Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
  Članci 70. i 71.
  Odredbama je propisana prekršajna odgovornost za odgovornu osobu u jedinici lokalne
  samouprave i druge vlasnike groblja ako sukladno članku 137. stavku 12. točki a) za umrle
  hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz
  Domovinskog rata ne daju na korištenje grobna mjesta uz podmirenje polovice predviđenog
  iznosa o svom trošku za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle
  hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
  Članak 72.
  Ovom odredbom se propisuje da se zatečenim korisnicima prijevremene starosne mirovine koji
  su tu mirovinu ostvarili od 1. siječnja 2019. do stupanja na snagu izmjena i dopuna ZOHBDRa, a kojima je ta mirovina bila određena primjenom odgovarajućeg polaznog faktora iz članka
 4. stavka 3. Zakona (koji je ovisio o mirovinskom stažu a ne samo o starosnoj dobi) ta mirovina
  će se po službenoj dužnosti ponovno odrediti primjenom polaznog faktora koji je jednak
  polaznom faktoru iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
  („Narodne novine“, broj 102/19.) analogno članku 8. toga ZID ZOMO-a, ako je to povoljnije.
  Članak 73.
  Ovom odredbom propisuje se rok za usklađivanje Uredbe o metodologijama vještačenja
  („Narodne novine“, br. 67/17. i 56/18.) i drugih provedbenih propisa donesenih na temelju
  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
  novine“, br. 121/17. i 98/19.) s odredbama ovog Zakona.
  Članak 74.
  Odredbom je uređeno postupanje po podnesenim zahtjevima koji nisu riješeni do stupanja na
  snagu ovoga Zakona.
  Članak 75.
  S obzirom da je ukinuta prethodna stručna procjena, potrebno je staviti izvan snage i
  provedbene propise koji se odnose na istu.
  Članak 76.
  Ovom odredbom propisuje se stupanje na snagu Zakona.
  41
  IV. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA
  Sredstva za provedbu Zakona osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021.
  godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu u sklopu razdjela 086 – Ministarstvo rada,
  mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, unutar programa 4102 – Mirovine i
  mirovinska primanja u sklopu aktivnosti A688046 – Mirovine na temelju osiguranja-starosne,
  A688047 – Mirovine na temelju osiguranja-invalidske, A688048 – Mirovine na temelju
  osiguranja-obiteljske i A753010 – Mirovine hrvatskih branitelja u procijenjenom iznosu od
  19.900.000 kuna u 2021. godini, 32.300.000 kuna u 2022. godini te 34.500.000 kuna u 2023.
  godini.
  U sklopu razdjela 041 – Ministarstvo hrvatskih branitelja sredstva su osigurana u sklopu
  aktivnosti A522027 – Jednokratna prava za obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata, na kontu 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od
  119.000 kuna za svaku godinu, aktivnosti A753008 – Trajna prava, na kontu 3721 – Naknade
  građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 336.000 kuna za 2021. godinu te 1.440.000 kuna
  u 2022. i 2023. godini. Na aktivnosti A753008 – Trajna prava, na kontu 3237 – Intelektualne i
  osobne usluge u 2021. godini osigurano je 660.000 kuna dok će se u 2022. i 2023. godini iznos
  od 1.980.000 kuna godišnje osigurati prilikom izrade Državnog proračuna za 2022. godinu i
  projekcija za 2023. i 2024. godinu.
  Sredstva za stambeno zbrinjavanje (kupnja stanova na tržištu) planirana su na izvorima 43 i
  71 te će se trošiti sukladno raspoloživim prihodima i ponudi stambenih objekata na tržištu.
  V. RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM
  PRIJEDLOGOM ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA
  ZAKONA I RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE
  U odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je bio u prvom čitanju i koji je prihvaćen u
  Hrvatskome saboru, u Konačnom prijedlogu zakona nastale su određene razlike kao rezultat
  uvažavanja prijedloga i primjedbi iznijetih između prvog i drugog čitanja.
  Na 6. sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 19. ožujka 2021. donesen je zaključak da se prihvaća
  Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja upućeni su predlagatelju radi pripreme
  Konačnog prijedloga zakona.
  U odnosu na Prijedlog zakona, prema dobivenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima, u
  tekstu Konačnog prijedloga zakona nastale su sljedeće razlike:
   na prijedlog Odbora za zakonodavstvo nomotehnički je dorađen izričaj odredbi članaka 18.,
  20., 39, 53. i 68.
 • članci 3. i 5. važećeg Zakona dopunjeni su na način da je propisano da se status hrvatskog
  branitelja i status dragovoljca može, osim potvrde koju izdaje Ministarstvo obrane i
  Ministarstvo unutarnjih poslova, može dokazivati i potvrdom koju izdaje Ministarstvo
  hrvatskih branitelja
  42
 • iza članka 100. važećeg Zakona dodan je članak 100.a kojim se uređuje ostvarivanje prava
  na dodjelu garaže
 • u članku 40. detaljnije je uređeno ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene
 • dodana je izmjena članka 152. važećeg Zakona na način da su detaljnije propisane usluge
  koje obavlja Veteranski centar
 • nomotehnički su dorađeni članci 8., 9., 15., 18., 20., 29., 59., 61., 63., 69., 71. i 72.
  VI. PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE I MIŠLJENJA KOJI SU DANI NA PRIJEDLOG
  ZAKONA, A KOJE PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO TE RAZLOZI
  NEPRIHVAĆANJA
  Prijedlozi i mišljenja na Prijedlog zakona izneseni na raspravi u Hrvatskome saboru i njegovim
  radnim tijelima, a koje predlagatelj nije mogao prihvatiti navode se u nastavku.
  Primjedba Odbora za zakonodavstvo u vezi s člankom 9. stavkom 2. i člancima 10., 12., 14. i
 1. da pozivanje na određeni članak nekog zakona nužno iziskuje naznaku „Narodnih novina“
  u kojima je objavljen kako bi bilo razvidno na koji se zakon odnosi, kao i na sve dotadašnje
  njegove izmjene i dopune, nije prihvaćena iz razloga što je u članku 26. stavku 1. važećeg
  Zakona naveden puni naziv Zakona o mirovinskom osiguranju te naznaka „Narodnih novina“
  u kojima je objavljen kao i na sve dotadašnje njegove izmjene i dopune te je navedeno da se u
  daljnjem tekstu koristi skraćeni naziv Zakon o mirovinskom osiguranju.
  U vezi s primjedbom Odbora za ratne veterane da je e-savjetovanje s javnošću trebalo trajati 30, a
  ne 15 dana kako bi što veći broj zainteresiranih mogao sudjelovati i pridonijeti svojim prijedlozima
  u savjetovanju, ističemo kako je člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
  propisano da su tijela javne vlasti dužna provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30
  dana. Prema tome, savjetovanje je moguće provesti i u kraćem trajanju. U konkretnom slučaju,
  postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz
  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potrebno je što je brže provesti iz razloga što je
  neodrživo stanje u kojem postupak ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
  Domovinskog rata traje i do tri godine, a uslijed okolnosti pandemije koranavirusa trajanje
  postupaka je dodatno otežano i produljeno. Naime, u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz
  Domovinskog rata postoje normativni i organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka
  daleko izvan zakonskih rokova, a tiču se većinom provođenja stručne procjene. Zakonom o općem
  upravnom postupku je propisano da je službena osoba dužna u slučajevima vođenja ispitnog
  postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od
  dana podnošenja urednog zahtjeva, a postupak priznavanje statusa HRVI ponekad traje i do tri
  godine. S obzirom da se prethodna stručna procjena obavlja u zdravstvenim ustanovama, u vrijeme
  pandemije Covid-19 dodatno je otežano provoditi prethodnu stručnu procjenu, a što još više
  produljuje postupak ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata te svako daljnje odlaganje
  izmjene Zakona, dovodi do povećanja broja hrvatskih branitelja koji će umrijeti u postupku, ne
  dočekavši zasluženi status.
  Na prijedlog Odbora za ratne veterane za usklađivanje osobne invalidnine za HRVI iz
  Domovinskog rata s rastom prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, ističemo da
  je navedeni prijedlog razmotren te se ostaje pri sadašnjem modelu određivanja iznosa prema
  proračunskoj osnovici.
  43
  Što se tiče primjedbe Odbora za ratne veterane da je potrebno ubrzati postupke za stjecanje
  prava na invalidsku mirovinu. Ističemo kako je, a s obzirom da je osnovni preduvjet za
  ostvarivanje mirovine sukladno ovom Zakonu priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida
  trajno, ovim izmjenama predviđeno ubrzanje postupka ostvarivanja statusa HRVI-a ukidanjem
  prethodne stručne procjene te ustrojavanjem posebnih liječničkih vijeća koja će provoditi
  vještačenje u ovom postupku. Uredbom o metodologijama vještačenja je za određene bolesti
  određeno privremeno priznavanje statusa HRVI. Međutim, prema mišljenima medicinskih
  vještaka, za većinu bolesti za koje je dosad određeno privremeno priznavanje (PTSP i srodne
  bolesti) ne postoji medicinska opravdanost određivanja privremenog određivanja oštećenja
  organizma, odnosno nakon tolikog vremenskog proteka od Domovinskog rata, ukoliko se utvrdi
  postojanje PTSP-a ili druge srodne bolesti, ono je trajno. S obzirom da vještačenje u postupku
  ostvarivanja statusa HRVI-a prelazi u nadležnost posebnih medicinskih povjerenstava koje će
  imenovati ministar hrvatskih branitelja, predviđeno je donošenje i nove metodologije rada te će
  pri izradi tog provedbenog propisa uzeti u obzir prethodno navedena medicinska stajališta.
  Dakle, ubrzanjem postupka ostvarivanje statusa HRVI kroz ukidanje prethodne stručne
  procjene te smanjenjem popisa bolesti po osnovi kojih se status HRVI-a ostvaruje privremeno,
  smatramo da će se HRVI-ma znatno ubrzati postupak stjecanja zaslužene invalidske mirovine.
  U vezi s prijedlogom Odbora za ratne veterane da je potrebno ubrzati ostvarivanje prava na
  stambeno zbrinjavanje za HRVI iz Domovinskog rata nižeg stupnja oštećenja organizma,
  ističemo kako se konstantno radi na ubrzanju stambenog zbrinjavanja te su tako i ovim
  Prijedlogom zakona predviđene izmjene u tom cilju. Kako bi se dodatno ubrzao postupak
  stambenog zbrinjavanja, pored organizirane stambene izgradnje u svrhu stambenog
  zbrinjavanja koju provodi APN u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, predviđena
  mogućnost kupnje stanova na lokacijama na kojima nije isplativa organizirana izgradnja. Osim
  toga, predviđeno je pojednostavljivanje postupka prijenosa stanova za stambeno zbrinjavanje
  na temelju sporazuma između tijela državne uprave bez donošenja posebne odluke Vlade
  Republike Hrvatske.
  Na prijedlog Odbora za ratne veterane da prava pripadnika HVO-a treba proširiti dodatnim
  aneksom Ugovora s BiH kojim se rješavaju prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji,
  ističemo sljedeće. U cilju unaprjeđenja prava pripadnika HVO-a u postupku izrade Zakona iz
  2017., pa tako i prilikom ovih izmjena ostvarena je dobra suradnja s predstavnicima Hrvatskog
  narodnog sabora BiH te su na tu temu održani i brojni sastanci. Člankom 142. Zakona koji je
  donesen 2017., državljanima Republike Hrvatske, pripadnicima borbenog sektora HVO-a
  kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela Bosne i Hercegovine priznat status RVI po
  osnovi ranjavanja ili zatočeništva, omogućeno je ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu
  umanjenu za iznos osobne invalidnine koja im je priznata po pravomoćnom rješenju nadležnog
  tijela Bosne i Hercegovine. Naime, navedena kategorija je bila obuhvaćena i Ugovorom između
  Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni
  i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji, ali je
  za podnošenje zahtjeva ostavljen veoma kratak rok od samo 30 dana, pa određen broj korisnika
  nije uspio ostvariti pravo na mirovinu. Za tu skupinu Zakonom iz 2017. uvedeno je novo pravo
  koje će im omogućiti ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, ako to nisu ostvarili do
  stupanja na snagu ovog Zakona. Nadalje, člankom 142. omogućeno je ostvarivanje prava na
  invalidsku mirovinu za pripadnike borbenog sektora HVO-a, I. do IV. skupine i po osnovi
  bolesti i ozljede koji to pravo to tada nisu mogli ostvariti temeljem odredbi Ugovora. Ovim
  izmjenama riješit će se sljedeći problem na koji su ukazali predstavnici Hrvatskog narodnog
  sabora BiH. Naime, pripadnici HVO-a postojeći korisnici mirovine u Republici Hrvatskoj
  kojima je u BiH u postupku provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  44
  branilačko-invalidske zaštite smanjen postotak oštećenja organizma, prema važećem Zakonu
  radi određivanja novog iznosa mirovine morali su ponovno obavljati vještačenje radne
  sposobnosti u Republici Hrvatskoj. Ovim izmjenama taj je postupak znatno olakšan na način
  da je predviđena mogućnost novog obračun visine mirovine u Republici Hrvatskoj temeljem
  smanjenja postotka oštećenja organizma po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i
  Hercegovine bez provođenja ponovnog vještačenja radne sposobnosti.
  U vezi s prijedlogom Odbora za ratne veterane i drugih sličnih prijedloga iznesenih u raspravi
  da umjesto osnivanja novih povjerenstava treba Zavod za vještačenje unaprijediti odnosno
  ojačati organizacijski i kadrovski čime bi profitirale i ostale kategorije osoba osobito iz područje
  socijalne skrbi, a sam postupak bi se ubrzao, ističemo kako se vještačenje u postupcima
  ostvarivanja statusa i prava i Zakona stavlja u nadležnost posebnih vijeća medicinskih
  stručnjaka, izdvojenih iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
  osoba s invaliditetom, iz razloga što se u postupku utvrđivanja statusa HRVI iz Domovinskog
  rata ne utvrđuje se samo stupanj oštećenja organizma već i uzročno-posljedična veza tog
  oštećenja organizma sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu, što predstavlja specifičnost i
  zahtijeva posebnu metodologiju rada koja se razlikuje od ostalih postupka vještačenja u
  nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
  invaliditetom.
  Također na prijedlog Odbora za ratne veterane da članke zakona koji propisuju pravo na
  prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima treba dodatno urediti tako da se pravo može
  konzumirati i kad se netko pozove na članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
  manjina, ističemo kako je prednost pri zapošljavanju regulirana i drugim posebnim propisima,
  te se jednim propisom ne može uređivati prednost pri ostvarivanju prava regulirana drugim
  propisom, a pogotovo ne prednost regulirana propisom više pravne snage. Osim toga, u praksi
  je vrlo teško da bi se takva situacija mogla dogoditi. Naime, pitanje prednosti pri zapošljavanju
  ostvaruje se pod jednakim uvjetima što znači da bi se u konkretnom slučaju pitanje prednosti
  između navedenih kategorija moglo pojaviti samo u slučaju da osoba iz kategorija predviđenih
  Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i osoba iz
  kategorija predviđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina ostvare potpune
  jednake rezultate. U takvom slučaju odabir bi bio na poslodavcu.
  Što se tiče prijedlog Odbora za ratne veterane da prijava smrti hrvatskog branitelja radi
  ostvarivanja prava na troškove ukopa treba ići po službenoj dužnosti, ističemo da je
  Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz
  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji već predviđena odredba prema kojoj bi se
  hrvatski branitelji koje nema tko pokopali, pokopali po službenoj dužnosti. Zakonom je
  propisano da zahtjev za ukop uz odavanje vojne počasti može podnijeti obitelj pokojnika ili
  druga fizička ili pravna osoba, spremna i sposobna organizirati ukop. Kada članovi obitelji ili
  druga fizička ili pravna osoba plati troškove ukopa, prijevoza i grobnog mjesta za umrlog HRVI
  ili umrlog branitelja iz Domovinskog rata, a bez izdavanja narudžbenice nadležnog
  prvostupanjskog tijela, imaju pravo na povrat troškova do propisanog iznosa. Prijava smrtnog
  slučaja matičnom uredu razlikuje se ovisno o tome je li osoba umrla u stanu ili zdravstvenoj
  ustanovi. Zakonom o državnim maticama je propisano da su činjenicu smrti dužni prijaviti
  članovi obitelji s kojima je umrli živio. Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti,
  činjenicu smrti dužne su prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji
  koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem je stanu osoba umrla. Ako nema ni tih osoba,
  činjenicu smrti dužna je prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt. Nakon popunjavanja
  prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga. Sve dokumente koji se odnose
  45
  na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik potrebno je odnijeti u matični ured radi
  prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih. Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri
  dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen. Ako smrt nastupi u
  zdravstvenoj ustanovi postupak je još dulji jer se osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi u
  pravilu moraju obducirati radi utvrđivanja uzroka smrti. Činjenicu smrti za osobu koja je umrla
  u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, kaznenopopravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi dužna je prijaviti ustanova, odnosno
  nadležno zapovjedništvo oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj je osoba umrla. S obzirom
  na prethodno navedeno, od same činjenice smrti pa do prijave i upisa u maticu umrlih potrebno
  je obaviti niz radnji koje u pravilu obavljaju članovi obitelji, a sama organizacija ukopa počinje
  odmah nakon smrti, dakle i prije no što to bude evidentirana u matici umrlih. U slučaju kada bi
  prvostupanjsko tijelo u postupku ostvarivanja prava na troškove ukopa postupalo po službenoj
  dužnosti, činjenica smrti bila bi mu poznata tek kada bi pokop već bio organiziran, a u slučaju
  kako je propisano Zakonom omogućeno mu je pravovremeno informiranje što ujedno znači i
  da će članovima obitelji moći pružiti svu potrebnu pomoć u organizaciji ukopa u okviru svoje
  nadležnosti, a prema potrebi ih uputiti u mogućnosti ostvarivanja ostalih prava kao što su to
  psihosocijalna podrška, jednokratna novčana pomoć itd.
  Sve ostale primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi u Hrvatskome saboru već su obuhvaćeni
  prethodno navedenim obrazloženjima, u nenormativnom dijelu teksta ili su izvan opsega
  predmeta uređenja ovoga Zakona.
  46
  ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU
  Članak 3.
  (1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani
  neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti odnosno suvereniteta Republike Hrvatske kao:
  a) pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (Zbora narodne garde, Hrvatske vojske,
  ministarstva nadležnog za obranu, Policije, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i
  Hrvatskih obrambenih snaga)
  b) pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je bio izravno angažiran kao pripadnik
  borbenog sektora najmanje 100 dana u razdoblju od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991.
  c) pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji nije imao obvezu sudjelovanja u
  pričuvnom sastavu ili nije regulirao obvezu služenja vojnog roka ako je bio izravno angažiran
  kao pripadnik borbenog sektora najmanje 30 dana u razdoblju od 30. srpnja 1991. do 31.
  prosinca 1991.
  d) pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je bio izravno angažiran kao pripadnik
  borbenog sektora, a koji je pritom umro u razdoblju od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991.
  e) pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je bio izravno angažiran kao pripadnik
  borbenog sektora, a koji je pritom nestao u razdoblju od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991.
  i
  f) pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je bio izravno angažiran kao pripadnik
  borbenog sektora, a koji je pritom zatočen u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom
  neprijateljskom objektu u razdoblju od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991.
  (2) Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike
  Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske (u
  daljnjem tekstu: obrana suvereniteta Republike Hrvatske), u smislu stavka 1. ovoga članka,
  podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak
  u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u vremenu
  od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.
  (3) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz stavka 1. ovoga članka i članovi njihovih obitelji
  ostvaruju prava prema ovom Zakonu.
  (4) Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz ovoga članka dokazuje se potvrdom
  ministarstva nadležnog za obranu odnosno ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
  Članak 5.
  (1) Dragovoljac iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je
  sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kao pripadnik borbenog sektora najmanje
  100 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. siječnja 1992.
  (2) Dragovoljac iz Domovinskog rata je i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji nije imao
  obvezu sudjelovanja u pričuvnom sastavu ili nije regulirao obvezu služenja vojnog roka ako je
  sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kao pripadnik borbenog sektora:
  a) najmanje 30 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. siječnja 1992. ili
  b) najmanje 100 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 31. prosinca 1995.
  (3) Dragovoljac iz Domovinskog rata je i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je nestao
  u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog
  rata koji je poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je ubijen prilikom zatočenja u
  47
  neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske, koji je umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske, koji je umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u
  obrani suvereniteta Republike Hrvatske i koji je izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke
  bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske do 15. siječnja
  1992., ako je njegovo sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske započelo
  najkasnije 8. listopada 1991. u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka odnosno ako je njegovo
  sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske započelo najkasnije 16. prosinca 1991.
  u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka.
  (4) Status dragovoljca iz Domovinskog rata iz ovoga članka dokazuje se potvrdom ministarstva
  nadležnog za obranu odnosno ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
  Članak 6.
  (1) Smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog
  rata koji je:
  a) poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30.
  lipnja 1996.
  b) ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom
  objektu
  c) umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a
  najkasnije do 31. prosinca 1997.
  d) umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske čiji su članovi obitelji podnijeli zahtjev za ostvarivanje statusa člana obitelji
  smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata do stupanja na snagu Zakona o
  izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
  njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 137/09.)
  e) izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili
  f) umro kao hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na
  doplatak za njegu i pomoć druge osobe od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske, ili je umro od bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja
  organizma zbog rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata I. skupine s pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe
  po toj osnovi do stupanja na snagu ovoga Zakona.
  (2) Članovi uže i šire obitelji osoba iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju prava predviđena za
  članove uže i šire obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ako im se
  u upravnom postupku prizna status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata.
  Članak 15.
  Sudionik Domovinskog rata je osoba koja nema priznat status hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata, a koja je prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih
  tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu
  Republike Hrvatske pridonijela obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti Republike Hrvatske
  kao:
  a) pripadnik odreda Narodne zaštite, osim osoba iz članka 3. ovoga Zakona
  48
  b) medicinsko osoblje, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
  c) ratni izvjestitelj, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
  d) pripadnik vatrogasnih postrojbi, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
  e) pomorac, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
  f) član posade brodova trgovačke mornarice, osim osoba iz članaka 7., 11. i 13. ovoga Zakona
  ili
  g) pripadnik Civilne zaštite.
  Članak 16.
  Stradalnicima iz Domovinskog rata, u smislu ovoga Zakona, smatraju se članovi uže i šire
  obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
  hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.
  Članak 17.
  (1) Članovima obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug i djeca te izvanbračni
  drug koji je s hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata do njegove smrti, zatočenja ili
  nestanka živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine ili kraće ako je u izvanbračnoj
  zajednici rođeno zajedničko dijete (članovi uže obitelji) i roditelji (članovi šire obitelji).
  (2) Status izvanbračne zajednice iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u izvanparničnome
  sudskom postupku.
  (3) Pojam djeteta, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća dijete rođeno u braku, dijete rođeno izvan
  braka, posvojenika i pastorka.
  (4) Pastorak, u smislu ovoga Zakona, je osoba koja nema živog jednog od roditelja ili su
  roditelju oduzeta roditeljska prava pravomoćnom presudom nadležnog suda, a hrvatski branitelj
  iz Domovinskog rata uzdržavao ga je najmanje godinu dana prije smrtnog stradavanja,
  zatočenja ili nestanka.
  (5) Pojam roditelja, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća biološkog roditelja, posvojitelja, očuha
  i maćehu.
  (6) Očuh ili maćeha hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju prava propisna ovim
  Zakonom za roditelje:
  a) ako nema živog oca ili majke hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili im je oduzeta
  roditeljska skrb i
  b) ako su hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uzdržavali ili je hrvatski branitelj iz
  Domovinskog rata njih uzdržavao najmanje pet godina prije smrtnog stradavanja, zatočenja ili
  nestanka.
  Članak 24.
  Pravni i institucionalni okvir ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava
  na zdravstvenu zaštitu utvrđenu propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja hrvatskih
  branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji odredit će se ovim Zakonom i
  Nacionalnom strategijom za očuvanje i zaštitu zdravlja braniteljske i stradalničke populacije (u
  daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) koju donosi Vlada Republike Hrvatske.
  49
  Članak 25.
  (1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s ministarstvom nadležnim za hrvatske
  branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kontinuirano prati zdravlje hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata.
  (2) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na preventivni sistematski pregled,
  ako navedeno pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, a prema dinamici i u opsegu utvrđenim
  Nacionalnom strategijom.
  (3) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove uže i šire obitelji, članovi uže i
  šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju
  pravo na usluge Nacionalnog centra za psihotraumu te usluge regionalnih centara za
  psihotraumu iz članka 169. stavka 3. ovoga Zakona, čiji će se opseg usluga utvrditi
  Nacionalnom strategijom i Nacionalnim programom psihosocijalne i zdravstvene pomoći za
  braniteljsku i stradalničku populaciju koji donosi Ministarstvo.
  (4) Ministarstvo financira programe i rad stručnih djelatnika zaposlenih na provedbi
  Nacionalnog programa u okviru zdravstvenih ustanova (Nacionalnog centra za psihotraumu i
  regionalnih centara za psihotraumu iz članka 169. stavka 3. ovoga Zakona) koji se odnosi na
  dio programa zdravstvene pomoći koji nije obuhvaćen standardom prava na zdravstvenu zaštitu
  iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a obuhvaća veći broj dijagnostičkih i terapijskih
  postupaka.
  (5) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima su rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti
  odnosno pojava bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, uz
  zdravstvenu zaštitu koja im se osigurava u okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja
  iz članka 22. ovoga Zakona koja uključuje i pravo na liječenje u inozemstvu, imaju i sljedeća
  prava koja nisu obuhvaćena standardom prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja:
  a) pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju
  b) pravo na ortopedska i druga pomagala
  c) naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za
  zdravstveno osiguranje
  d) palijativnu skrb čiji se opseg utvrđuje Nacionalnom strategijom i strateškim planom
  palijativne skrbi Vlade Republike Hrvatske i
  e) pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je
  potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj.
  (6) Prava iz stavka 5. ovoga članka, koja prema općim propisima o obveznom zdravstvenom
  osiguranju nisu utvrđena kao standard prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, hrvatski
  branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju sukladno pravilniku koji donosi ministar hrvatskih
  branitelja (u daljnjem tekstu: ministar), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za
  zdravstvo.
  GLAVA III. PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
  Pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu
  Članak 26.
  (1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo na starosnu i prijevremenu starosnu
  mirovinu pod uvjetom i na način propisan Zakonom o mirovinskom osiguranju (»Narodne
  novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.) i njegovim izmjenama i dopunama (u
  daljnjem tekstu: Zakon o mirovinskom osiguranju), ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
  50
  (2) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, ovisno o razdoblju sudjelovanja u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, dobna granica za stjecanje prava na
  starosnu mirovinu propisana Zakonom o mirovinskom osiguranju snižava se, i to:
  a) za četiri mjeseca ako je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru
  sudjelovao od 100 dana do pet mjeseci ili
  b) za po jedan mjesec za svaki mjesec sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  u borbenom sektoru ako je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru
  sudjelovao više od pet mjeseci.
  (3) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine za hrvatske branitelje iz
  Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta sudjelovali u borbenom sektoru određuje se
  tako da se polazni faktor za starosnu mirovinu iz članka 85. stavka 1. točke 4. Zakona o
  mirovinskom osiguranju smanjuje za svaki mjesec prije navršenih godina života osiguranika
  propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to:
  a) s navršenih 35 godina mirovinskog staža – za 0,34% po mjesecu
  b) s navršenih 36 godina mirovinskog staža – za 0,32% po mjesecu
  c) s navršenih 37 godina mirovinskog staža – za 0,30% po mjesecu
  d) s navršenih 38 godina mirovinskog staža – za 0,25% po mjesecu
  e) s navršenih 39 godina mirovinskog staža – za 0,15% po mjesecu ili
  f) s navršenih 40 i više godina mirovinskog staža – za 0,10% po mjesecu.
  (4) Pri izračunu razdoblja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka određenih u mjesecima, jedan mjesec
  čini 30 dana.
  Članak 27.
  (1) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, pripadniku borbenog sektora, koji na temelju
  navršenoga mirovinskog staža ostvari pravo na starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za
  dugogodišnjeg osiguranika, prijevremenu starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu
  zbog stečaja poslodavca prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, osobni bod
  povećava se ovisno o vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u
  borbenom sektoru, i to:
  hrvatskom
  branitelju do 30 dana 0,5%
  hrvatskom
  branitelju od 31 do 60 dana 1%
  hrvatskom
  branitelju od 61 do 90 dana 1,5%
  hrvatskom
  branitelju od 91 do 120 dana 2%
  hrvatskom
  branitelju od 121 do 150 dana 3%
  51
  hrvatskom
  branitelju od 151 do 180 dana 4%
  hrvatskom
  branitelju od 181 do 210 dana 5%
  hrvatskom
  branitelju od 211 do 240 dana 6%
  hrvatskom
  branitelju od 241 do 270 dana 7%
  hrvatskom
  branitelju od 271 do 300 dana 8%
  hrvatskom
  branitelju od 301 do 330 dana 9%
  hrvatskom
  branitelju od 331 do 360 dana 10%
  hrvatskom
  branitelju od 361 do 480 dana 12%
  hrvatskom
  branitelju od 481 do 600 dana 14%
  hrvatskom
  branitelju od 601 do 720 dana 16%
  hrvatskom
  branitelju od 721 do 840 dana 18%
  hrvatskom
  branitelju od 841 do 960 dana 20%
  hrvatskom
  branitelju od 961 do 1080 dana 22%
  hrvatskom
  branitelju od 1081 do 1200 dana 24%
  hrvatskom
  branitelju od 1201 do 1320 dana 26%
  52
  hrvatskom
  branitelju od 1321 do 1440 dana 28%
  hrvatskom
  branitelju od 1441 i više dana 30%
  hrvatskom
  branitelju
  dragovoljcu – ovisno o broju dana
  sudjelovanja u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske
  na postotak predviđen za
  određeni broj dana dodaje
  se 10%
  (2) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, pripadniku borbenog sektora, koji ostvari pravo
  na prijevremenu starosnu mirovinu prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju,
  tako određena mirovina povećava se za odgovarajući postotak iz stavka 1. ovoga članka, ovisno
  o vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru.
  Članak 28.
  (1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg
  osiguranika kada ispuni uvjete staža osiguranja i životne dobi propisane Zakonom o
  mirovinskom osiguranju.
  (2) Za stjecanje prava na mirovinu iz stavka 1. ovoga članka, vrijeme sudjelovanja u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske koje mu se računa kao staž osiguranja ili kao poseban staž u
  dvostrukom trajanju uračunava se kao staž osiguranja za uvjete staža osiguranja propisane za
  stjecanje prava na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika iz članka 35. Zakona o
  mirovinskom osiguranju.
  (3) Mirovina iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje se prema Zakonu o mirovinskom
  osiguranju uz primjenu članka 27. ovoga Zakona.
  (4) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne
  može steći osoba koja je navršila životnu dob za starosnu mirovinu iz članka 26. ovoga Zakona.
  Članak 29.
  (1) Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata korisnicima starosne mirovine koji su ostvarili
  starosnu mirovinu prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju i nastavili raditi
  do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu i korisnicima starosne
  mirovine koji su ostvarili starosnu mirovinu prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom
  osiguranju koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena isplata
  mirovine se ne obustavlja niti se smanjuje.
  (2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka mirovinski faktor za starosnu mirovinu koja se isplaćuje
  osiguraniku za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena iznosi 1,0.
  (3) Osobama iz stavka 1. ovoga članka nakon prestanka zaposlenja može se odrediti novi iznos
  starosne mirovine ako su navršile najmanje jednu godinu staža osiguranja po osnovi zaposlenja
  i ako su ispunjeni uvjeti za tu novu mirovinu propisani ovim Zakonom ili Zakonom o
  mirovinskom osiguranju.
  53
  Članak 34.
  (1) Utvrđivanje vrijednosnog boda za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. ovoga
  Zakona određuje se prema ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata ili osobnom činu u godini koja prethodi godini u kojoj se
  ostvaruje pravo na mirovinu, i to prema sljedećim osnovicama:
  Činovi i ustrojbena mjesta Osnovice
  Vojnik 93.830,24
  Pozornik 99.706,06
  Razvodnik (zastavnik HRM-a) 106.738,44
  Skupnik 94.860,67
  Zapovjednik desetine 112.654,87
  Zapovjednik voda 119.633,79
  Zapovjednik satnije 143.565,69
  Zamjenik zapovjednika bojne 157.526,74
  Zapovjednik bojne 173.474,93
  Zamjenik zapovjednika brigade 189.422,05
  Zapovjednik brigade 189.422,05
  Desetnik 108.524,58
  Vodnik 116.321,23
  Stožerni vodnik 117.118,65
  Narednik 117.118,65
  Nadnarednik 117.785,65
  Stožerni narednik 121.621,96
  54
  Časnički namjesnik 135.658,93
  Zastavnik 115436,17
  Poručnik (poručnik korvete) 119.633,79
  Natporučnik (poručnik fregate) 129.604,61
  Satnik (poručnik bojnog broda) 143.576,03
  Bojnik (kapetan korvete) 157.526,74
  Pukovnik (kapetan fregate) 173.474,93
  Brigadir (kapetan bojnog broda) 189.422,05
  Stožerni brigadir (komodor) 205.369,15
  Brigadni general (komodor) 205.369,15
  Zapovjednik zbornog mjesta 173.474,93
  Zapovjednik zbornog područja 221.335,51
  General bojnik (kontraadmiral) 221.335,51
  General pukovnik (viceadmiral) 227.313,93
  General zbora (admiral) 233.292,38
  Zapovjednik obrane grada 173.474,93
  Stožerni general (stožerni admiral) 239.270,80
  (2) Osnovica za utvrđivanje vrijednosnog boda za određivanje mirovine iz članka 31. ovoga
  Zakona, kada ustrojbeno mjesto nije navedeno u stavku 1. ovoga članka, određuje se prema
  plaći koju je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata odnosno hrvatski ratni vojni invalid iz
  Domovinskog rata primao prema osobnom činu, zvanju odnosno ustrojbenoj dužnosti u
  trenutku razvojačenja odnosno stradavanja, ovisno o tome što je za njega povoljnije.
  (3) Osnovice iz stavka 1. ovoga članka usklađuju se početkom svake kalendarske godine s
  rastom prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.
  55
  (4) Odnos policijskih zvanja prema činovima i ustrojbenim mjestima iz stavka 1. ovoga članka
  propisuje pravilnikom ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost
  ministra.
  Članak 36.
  Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz
  Domovinskog rata, korisnicima prava na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne
  sposobnosti ostvarene temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom osiguranju to se pravo
  po službenoj dužnosti prevodi na starosnu mirovinu u jednakom iznosu, s tim da taj iznos ne
  može biti niži od najniže mirovine iz članka 49. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona ako su ispunjeni
  uvjeti za ostvarivanje prava na najnižu mirovinu prema ovome Zakonu, i to s prvim danom
  mjeseca nakon mjeseca u kojem je korisnik navršio starosnu dob iz članka 26. stavka 2. ovoga
  Zakona.
  Pravo na profesionalnu rehabilitaciju
  Članak 39.
  (1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kod kojeg kao posljedica ranjavanja, ozljede,
  zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu, bolesti,
  pogoršanja odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  postoji preostala radna sposobnost ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući
  osposobljavanje za obavljanje poslova za koje se traži stručna sprema viša od njegove, bez
  obzira na to je li mu nakon profesionalne rehabilitacije osigurano zaposlenje kod kojeg nastane
  smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost prije navršene 53. godine života.
  (2) Pravo na profesionalnu rehabilitaciju utvrđuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  nakon ocjene preostale radne sposobnosti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i određuje
  rok trajanja profesionalne rehabilitacije.
  (3) Od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju do upućivanja na nju, kao i tijekom
  profesionalne rehabilitacije, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo na naknadu u
  iznosu invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, koju isplaćuje Hrvatski
  zavod za mirovinsko osiguranje.
  (4) Nakon završene profesionalne rehabilitacije hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
  prijavljuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i pripada mu naknada iz stavka 3. ovoga
  članka najduže 24 mjeseca od završene profesionalne rehabilitacije, pod uvjetom da se u roku
  od 30 dana od završetka profesionalne rehabilitacije prijavio nadležnoj službi za zapošljavanje
  i da se u skladu s propisima o zapošljavanju redovito prijavljuje toj službi.
  (5) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata gubi pravo na naknadu iz stavka 4. ovoga članka
  ako, suprotno propisima o zapošljavanju, odbije stupiti na odgovarajući posao za koji se
  osposobio profesionalnom rehabilitacijom.
  (6) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obvezan je uputiti hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od izvršnosti
  rješenja o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju.
  (7) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti te druga tijela državne vlasti, tijela jedinica
  lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe i javne ustanove, izvanproračunski i
  proračunski fondovi te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske
  i u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te
  pravne osobe s javnim ovlastima obvezni su primiti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  kojega uputi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje radi profesionalne rehabilitacije.
  56
  Članak 47.
  (1) Bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog
  hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, osim bračnog ili izvanbračnog druga
  umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz članka 46. ovoga Zakona, osiguranika ili korisnika
  prijevremene starosne, starosne, invalidske mirovine zbog potpunog ili djelomičnog gubitka
  radne sposobnosti ili najniže mirovine stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50
  godina života, pod uvjetom da ima navršenih 40 godina života u trenutku smrti hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.
  (2) Djeca umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata, osim djece hrvatskog ratnog vojnog invalida iz članka 46. ovoga
  Zakona, osiguranika ili korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine zbog
  potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti imaju pravo na obiteljsku mirovinu za
  vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako nisu
  zaposlena ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a
  najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od
  dana kad navrše 26. godinu života.
  (3) Iznos obiteljske mirovine osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje se primjenom
  osobnog boda umrlog korisnika mirovine uz primjenu sljedećih mirovinskih faktora:
  a) 0,7 za mirovinu samo bračnog ili izvanbračnog druga odnosno samo dijete
  b) 0,1 povećanje za jedno dijete
  c) 0,2 povećanje za dvoje djece
  d) 0,3 povećanje za troje djece ili
  e) 0,4 povećanje za četvero ili više djece.
  Pravo na najnižu mirovinu
  Članak 49.
  (1) Korisniku invalidske ili obiteljske mirovine koji dijelom ili u cijelosti ispunjava uvjete za
  ostvarivanje prava na mirovinu prema odredbama ovoga Zakona, a mirovina mu je manja od
  najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina prema stavcima 5. i 6. ovoga članka, uz uvjet
  iz stavka 4. ovoga članka.
  (2) Korisniku prijevremene starosne, starosne za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili
  invalidske mirovine, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, kao i korisniku obiteljske
  mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete za
  ostvarivanje mirovine prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina
  mu je manja od najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina prema stavcima 5. i 6. ovoga
  članka, uz uvjet iz stavka 4. ovoga članka.
  (3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji je
  navršio životnu dob iz članka 26. ovoga Zakona, a ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu
  prema ovome Zakonu ni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te nije stekao uvjete za neku
  drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, pripada
  pravo na mirovinu u visini najniže mirovine određene prema stavcima 5. i 6. ovoga članka, uz
  uvjet iz stavka 4. ovoga članka.
  (4) Najniža mirovina pripada korisniku mirovine iz stavka 1. ovoga članka, osobama iz stavka
 2. ovoga članka i hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata iz stavka 3. ovoga članka ako oni
  odnosno osobe na temelju kojih izvode pravo na najnižu mirovinu imaju priznato sudjelovanje
  57
  u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u najmanjem trajanju od 100 dana u borbenom
  sektoru.
  (5) Najniža mirovina određuje se od osnovice koja iznosi 45% prosječne netoplaće po
  zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016. godini, a prema podacima
  Državnog zavoda za statistiku.
  (6) Osnovica iz stavka 5. ovoga članka povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske
  osnovice predviđene propisom kojim se regulira izvršavanje državnog proračuna Republike
  Hrvatske (u daljnjem tekstu: proračunska osnovica) za svaki dan sudjelovanja u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru.
  Članak 52.
  (1) Korisnici najniže starosne mirovine temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom
  osiguranju za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena imaju pravo na svoju
  starosnu mirovinu, a nakon prestanka zaposlenja ponovno će im se odrediti najniža starosna
  mirovina ako im je to povoljnije.
  (2) Korisnici najniže invalidske mirovine temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom
  osiguranju kojima je utvrđen djelomični gubitak radne nesposobnosti prouzročen djelomice ili
  u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme
  zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje imaju pravo
  na svoju invalidsku mirovinu određenu uz odgovarajuću primjenu članka 37. stavaka 1., 2., 3.,
 3. i 8. ovoga Zakona.
  (3) Korisnici najniže invalidske mirovine temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom
  osiguranju kojima je utvrđena potpuna nesposobnost za rad prouzročena djelomice ili u cijelosti
  sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme zaposlenja manje od 3,5
  sati dnevno imaju pravo na svoju invalidsku mirovinu određenu uz odgovarajuću primjenu
  članka 37. stavaka 4., 5., 6., 7. i 9. ovoga Zakona.
  Revizija ocjene radne sposobnosti
  Članak 53.
  Svaka ocjena radne sposobnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju,
  ako su ispunjene pretpostavke iz članka 39. ovoga Zakona, ili pravo na invalidsku mirovinu,
  ako su ispunjene pretpostavke iz članka 30. stavaka 1. i 2. ili članka 141. ovoga Zakona, koju
  donosi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  sukladno posebnom propisu, prije donošenja rješenja podliježe reviziji koju obavlja
  Povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti.
  Članak 60.
  Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji za isto oštećenje organizma koristi pravo
  na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje po propisu o mirovinskom osiguranju ne može
  koristiti pravo na osobnu invalidninu po ovom Zakonu.
  Pravo na prilagođeni osobni automobil
  Članak 69.
  (1) Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I.
  skupine ima pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji mu u
  vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo, u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli.
  58
  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata s
  oštećenjem organizma od 100% I. skupine umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim
  odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli,
  može ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila
  iz stavka 1. ovoga članka u koju ulazi i porez na dodanu vrijednost te poseban porez.
  (3) Pravo iz stavka 2. ovoga članka može se ostvariti uz prethodno mišljenje Povjerenstva koje
  odlukom osniva ministar.
  (4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, iznos se neće isplatiti korisniku, nego će se sredstva
  direktno utrošiti u namjensku kupnju osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim
  prilagodbama po izboru korisnika.
  (5) Pravo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruje se temeljem izvršnog rješenja.
  (6) Ministarstvo provodi postupak javne nabave za osobne automobile iz stavka 1. ovoga
  članka, sukladno posebnim propisima o javnoj nabavi.
  (7) Temeljem izvršnog rješenja o dodjeli osobnog automobila iz stavka 1. ovoga članka, a nakon
  provedenog postupka javne nabave, ministar donosi odluku o dodjeli osobnog automobila iz
  stavka 1. ovoga članka koji se dodjeljuje u vlasništvo bez naknade, a obveznik plaćanja poreza
  na dodanu vrijednost i posebnog poreza je Ministarstvo.
  (8) Odluka iz stavka 7. ovoga članka sadrži osobne podatke o korisniku kojem se dodjeljuje
  osobni automobil bez naknade, kao i podatke o osobnom automobilu koji su potrebni za
  postupak registriranja.
  Pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila
  Članak 70.
  (1) Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imaju pravo na
  naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u njihovu vlasništvu, po priloženom
  originalnom računu o obavljenoj prilagodbi, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe.
  (2) Naknada troška prilagodbe iz stavka 1. ovoga članka neće se isplatiti korisniku, nego će se
  sredstva direktno potrošiti namjenski za obavljenu prilagodbu, isplatom izdavatelju računa koji
  je obavio prilagodbu.
  (3) Obavljena prilagodba osobnog automobila iz stavka 1. ovoga članka mora odgovarati
  potrebi odnosno vrsti oštećenja organizma hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
  rata od II. do IV. skupine, što se utvrđuje nalazom tijela vještačenja iz članka 181. stavka 1.
  ovoga Zakona.
  Članak 74.
  (1) Nesposobnima za privređivanje prema ovom Zakonu smatraju se:
  a) žena kad navrši 40 godina života ili muškarac kad navrši 50 godina života odnosno za mlađe
  osobe kod kojih se utvrdi nesposobnost za privređivanje koju utvrđuje tijelo vještačenja iz
  članka 181. stavka 1. ovoga Zakona, a prema kriterijima medicinske znanosti imajući u vidu
  zanimanje i godine života
  b) dijete do navršenih 15 godina života odnosno za vrijeme školovanja, ali najkasnije do
  navršenih 26 godina života, a ako je nesposobno za samostalan život i rad, prema kriterijima
  medicinske znanosti, za vrijeme dok ta nesposobnost traje, uz uvjet da je nesposobnost nastupila
  prije navršenih 15 godina života odnosno za vrijeme školovanja prije navršenih 26 godina
  života i
  59
  c) bračni drug iza preminule osobe od koje izvodi pravo, ako je nakon smrti te osobe ostalo
  jedno ili više djece prema kojima obavlja roditeljsku dužnost, dok su ta djeca nesposobna za
  samostalan život i rad, sukladno točki b) ovoga stavka.
  (2) Dijete iz stavka 1. točke b) ovoga članka koje prekine školovanje zbog bolesti koju je
  utvrdila nadležna zdravstvena ustanova smatra se nesposobnim za samostalan život i rad i za
  vrijeme trajanja bolesti do navršenih 26 godina života, kao i nakon te godine, ali najviše onoliko
  vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja, ako je školovanje nastavljeno prije
  navršenih 26 godina.
  Članak 83.
  (1) Pravo na stambeno zbrinjavanje, prednost pri stambenom zbrinjavanju te mogućnost kupnje
  stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova
  otplate, imaju osobe utvrđene ovim Zakonom ako nemaju riješeno stambeno pitanje ili je
  riješeno na neodgovarajući način.
  (2) Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se dodjelom stambenog kredita za kupnju stana
  ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje
  prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore
  za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta
  stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od
  tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike
  Hrvatske (na rok od deset godina uz mogućnost produljenja nakon isteka) odnosno uz
  mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na
  stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu.
  (3) Dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali
  dvije do tri godine u borbenom sektoru ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje kupnjom
  stana ili kuće u državnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojoj pet
  godina neprekidno prebivaju te dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine
  (stana ili kuće) na tržištu, u novčanom iznosu i opsegu koji je propisima predviđen za hrvatskog
  ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sa 20% oštećenja organizma. Dragovoljci iz
  Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog
  vojnog invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  sudjelovali tri godine i više u borbenom sektoru ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje u
  novčanom iznosu i opsegu koji je propisima propisan za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
  Domovinskog rata s 30% oštećenja organizma.
  (4) Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita odnosno mogućnost kupnje
  stana uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate,
  kupnjom stana u državnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojem pet
  godina neprekidno prebivaju, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve
  nekretnine te za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za
  poboljšanje uvjeta stanovanja te ostvarenjem prava na javni najam stanova u vlasništvu
  Republike Hrvatske imaju:
  a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  b) članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
  c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji
  umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.
  60
  (5) Prednost pri ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje između članova uže i šire obitelji
  smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje se prema propisima o nasljeđivanju, na način da
  članovi uže i šire obitelji istoga nasljednog reda ostvaruju pravo prema međusobnom
  sporazumu, s tim da to pravo može ostvariti samo jedan član obitelji. Ako se sporazum ne
  postigne, pravo na stambeno zbrinjavanje ima član obitelji koji je imao zajedničko prebivalište
  sa smrtno stradalim u vrijeme stradavanja. Ako se sporazum ne postigne, a nijedan član obitelji
  nije imao zajedničko prebivalište sa smrtno stradalim u vrijeme stradavanja, pravo na stambeno
  zbrinjavanje ima onaj član obitelji koji je naslijedio prava i obveze nakon smrti smrtno stradalog
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  (6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, roditelju smrtno stradalog hrvatskog branitelja
  iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nije
  stambeno zbrinut Ministarstvo može dati stan u najam s pravom na zaštićenu najamninu do
  njegove smrti, ali bez prava otkupa.
  (7) Djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu ostvarila pravo na stambeno zbrinjavanje
  prema ovom Zakonu ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje prema ovom Zakonu ako su u
  trenutku podnošenja zahtjeva bili mlađi od 15 godina odnosno ne stariji od 26 godina i ako su
  na redovitom školovanju ili ako u trenutku podnošenja zahtjeva primaju obiteljsku invalidninu.
  (8) Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju i članovi uže obitelji u slučaju smrti hrvatskog ratnog
  vojnog invalida iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji u slučaju smrti dragovoljaca iz
  Domovinskog rata iz stavka 3. ovoga članka, ako su imali zajedničko prebivalište s umrlim u
  trenutku njegove smrti, s tim da to pravo članovi uže obitelji ostvaruju zajedno.
  (9) Pravo na stambeno zbrinjavanje hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata ostvaruju
  na temelju pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu.
  (10) Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita i financijske potpore
  ostvaruje se sukladno pravilniku koji propisuje ministar.
  Članak 86.
  (1) Organiziranu stambenu izgradnju provodi Agencija za pravni promet i posredovanje
  nekretninama u suradnji s Ministarstvom.
  (2) Organizirana izgradnja provodi se prema mjestu prebivališta korisnika u vrijeme stradavanja
  odnosno u mjestu u kojem korisnik prava ima prebivalište neprekidno pet godina od 1991.
  godine ili je u tom mjestu boravio kao prognanik neprekidno pet i više godina te pisanom
  izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iskazao da se u tom mjestu želi trajno
  nastaniti.
  (3) Građevinsko zemljište i komunalno opremanje za organiziranu izgradnju ustupaju jedinice
  lokalne samouprave na čijem se području provodi program organizirane izgradnje. Jedinice
  lokalne samouprave mogu ostvariti povrat sredstava za ustupljeno građevinsko zemljište i
  komunalno opremanje od jedinice lokalne samouprave u kojoj korisnik stambenog zbrinjavanja
  iz ovoga Zakona ima prebivalište.
  (4) Pod komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta iz stavka 3. ovoga članka
  podrazumijevaju se:
  a) uređenje pristupne ceste, javne rasvjete i okoliša potrebnih za korištenje građevine i
  b) priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak na vodovod i
  odvodnju, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području
  postoji medij za grijanje – plin i/ili toplovod.
  61
  (5) Jedinice lokalne samouprave mogu provoditi izgradnju objekata za potrebe osoba iz članka
 4. stavka 4. ovoga Zakona na području te lokalne samouprave i mimo redoslijeda utvrđenog
  člankom 85. stavkom 1. ovoga Zakona ako korisnici stambenog kredita imaju prebivalište na
  tom području.
  (6) Ako jedinica lokalne samouprave nema na svom području u vlasništvu građevinsko
  zemljište, a na njezinu području postoji građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske,
  Republika Hr
  Članak 87.
  (1) Jedinice lokalne samouprave dužne su, kad osoba iz članka 83. stavka 4. ovoga Zakona
  koristi stambeni kredit ili financijsku potporu za izgradnju obiteljske kuće u mjestu prebivališta
  sukladno članku 86. stavku 2. ovoga Zakona, ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i
  komunalno opremanje.
  (2) Jedinica lokalne samouprave može u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ustupiti građevinsko
  zemljište i komunalno opremanje i prije donošenja rješenja o pravu na stambeni kredit.
  (3) Pravo na komunalno opremanje stambenog objekta imaju i osobe iz članka 83. stavka 4.
  ovoga Zakona ako ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita ili financijske potpore za
  kupnju stana ili kuće te za poboljšanje uvjeta stanovanja na istoj kući ili stanu, kao i osobe koje
  nisu podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje ako se u posebnom postupku utvrdi da bi imale
  to pravo, o čemu Ministarstvo izdaje odgovarajuću potvrdu.
  (4) Pod komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka
  podrazumijevaju se:
  a) uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnih za
  korištenje građevine i
  b) priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak na vodovod i
  odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske,
  kanalizacijske) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin i/ili toplovod.
  (5) Jedinice lokalne samouprave dužne su u slučaju iz stavaka 1. i 3. ovoga članka snositi i
  troškove komunalnog doprinosa odnosno njihov povrat za odgovarajuću bruto razvijenu
  površinu (BRP).
  (6) Pravo iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i osobe iz članka 83. stavka 4. ovoga Zakona
  koje imaju izgrađenu kuću ili stan na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili u
  vlasništvu Republike Hrvatske, a koje navedenu kuću ili stan koriste neprekidno pet godina, uz
  uvjet da ostvaruju pravo na stambeni kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja na istoj kući ili
  stanu.
  Članak 95.
  (1) Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
  nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
  Domovinskog rata od I. do IV. skupine ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, osim na
  način propisan člankom 83. stavkom 2. ovoga Zakona i dodjelom te otkupom stana.
  (2) Otkup i dodjela stanova u vlasništvu Republike Hrvatske hrvatskim ratnim vojnim
  invalidima iz Domovinskog rata od V. do X. skupine propisat će se uredbom Vlade Republike
  Hrvatske iz članka 94. ovoga Zakona.
  62
  Članak 96.
  Vlada Republike Hrvatske odlukom će na Ministarstvo prenijeti pravo upravljanja stanovima i
  kućama u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravljaju tijela državne uprave, a na koje
  stanove se ne odnose odredbe posebnog propisa o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
  pravo i koriste ih osobe iz članka 83. ovoga Zakona.
  Članak 97.
  (1) Ministarstvo će ukinuti zakonita rješenja o dodjeli stana i zakonita rješenja o dodjeli
  stambenog kredita za kupnju stana ako on nije otkupljen ili nije zaključen ugovor o stambenom
  kreditu za dodijeljeni stan, ako:
  a) je korisnik prava ili član njegove uže obitelji stekao vlasništvo na odgovarajućem stanu ili
  kući sukladno članku 84. stavku 2. ovoga Zakona
  b) je korisnik izgubio status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili status
  člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno status člana
  obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili
  c) korisnik prava ne koristi stan u skladu s odredbama zaključenog ugovora o najmu stana.
  (2) Ministarstvo će ukinuti zakonita rješenja o dodjeli stambenog kredita ako:
  a) je ugovor o stambenom kreditu raskinut iz razloga navedenog u ugovoru o stambenom
  kreditu ili
  b) korisnik nije opravdao namjensko korištenje sredstava dobivenog stambenog kredita u
  ostavljenom roku.
  (3) U slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka, korisnik kredita za kupnju stana u organiziranoj
  stambenoj izgradnji ili kupnju korištenog stana u vlasništvu Republike Hrvatske dužan je
  Ministarstvu vratiti stan slobodan od stvari i osoba te glavnicu, redovne i zatezne kamate
  dospjele do raskida ugovora o stambenom kreditu.
  (4) U slučaju iz stavka 2. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan Ministarstvu vratiti
  cjelokupni iznos kredita (povratni i nepovratni dio).
  Članak 98.
  (1) Osobe iz članka 83. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona kod kojih postoje zapreke iz članka 84.
  ovoga Zakona mogu kupiti stan koji koriste ako je on u vlasništvu Republike Hrvatske.
  (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne može se ostvariti pripadajući popust s osnove člana
  uže i šire obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, člana uže i šire
  obitelji nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida
  iz Domovinskog rata i člana uže obitelji hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  te dragovoljca iz Domovinskog rata.
  (3) Uvjeti, rokovi i način kupnje stanova za osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će se
  uredbom Vlade Republike Hrvatske iz članka 94. ovoga Zakona.
  Prilagodba prilaza do zgrade, stana i prilagodba stana
  Članak 100.
  (1) Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja
  iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu
  sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala i slijepi hrvatski
  63
  ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata imaju pravo na prilagodbu prilaza do zgrade,
  prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima, ako se te prilagodbe mogu
  izvesti, sukladno posebnim propisima.
  (2) Ako se prilagodba iz stavka 1. ovoga članka ne može izvesti ili nije isplativa, obavit će se
  zamjena nekretnina u odgovarajućoj površini propisanoj odredbama ovoga Zakona za
  ostvarivanje stambenog kredita i drugih prava vezanih za stambeno zbrinjavanje.
  (3) Iznimno, prava iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i druge osobe koje ostvaruju prava
  iz ovoga Zakona, na način propisan pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.
  (4) Pravo na prilagodbu iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti jednokratno.
  (5) Način i uvjete prilagodbe te rokove za izvođenje prilagodbe koji ne mogu biti duži od šest
  mjeseci pravilnikom propisuje ministar, uz prethodnu suglasnost ministra unutarnjih poslova.
  Članak 101.
  (1) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica
  lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna su prilikom zapošljavanja na neodređeno
  vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na
  određeno vrijeme temeljem oglasa dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom prema
  sljedećem redoslijedu:
  a) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
  b) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata
  c) hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
  d) članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno
  nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  e) dragovoljcu iz Domovinskog rata
  f) hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu
  sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  g) djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik
  zajamčene minimalne naknade
  h) djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne
  naknade
  i) djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako
  je korisnik zajamčene minimalne naknade
  j) djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za
  nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
  k) djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su
  roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene
  minimalne naknade.
  (2) Prednost iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i zaposlene osobe iz stavka 1. ovoga
  članka ako su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.
  (3) Tijela iz stavka 1. ovoga članka obvezna su i prilikom popunjavanja slobodnog radnog
  mjesta temeljem internog oglasa dati prednost pod jednakim uvjetima zaposlenim osobama iz
  stavka 1. ovoga članka prema redoslijedu određenom stavkom 1. ovoga članka ako ispunjavaju
  sve propisane uvjete za slobodno radno mjesto.
  64
  (4) Provedbu stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka nadzire upravna inspekcija.
  (5) Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može u roku od
  30 dana od dana izjavljivanja žalbe na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata podnijeti
  predstavku upravnoj inspekciji radi provedbe inspekcijskog nadzora.
  (6) Upravna inspekcija obvezna je u roku od osam dana od dana primitka predstavke iz stavka
 5. ovoga članka obavijestiti donositelja rješenja o prijmu u službu o pokretanju postupka
  inspekcijskog nadzora radi ostvarenja prava prednosti pri zapošljavanju.
  (7) Rješenje o rasporedu doneseno prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora upravna
  inspekcija će ukinuti.
  (8) Upravna inspekcija po provedbi inspekcijskog nadzora ovlaštena je u slučaju postojanja
  povrede prava prednosti pri zapošljavanju iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka donijeti rješenje kojim
  će ukinuti rješenje o prijmu u službu. Protiv toga rješenja može se tužbom pokrenuti upravni
  spor.
  (9) Ako upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit
  će podnositelja predstavke iz stavka 5. ovoga članka i čelnika tijela o rezultatima provedenoga
  inspekcijskog nadzora.
  (10) Odredbe ovoga članka o provedbi inspekcijskog nadzora nad postupkom prijma u službu
  na odgovarajući se način primjenjuju i na postupak popunjavanja slobodnog radnog mjesta
  temeljem internog oglasa.
  (11) Pravo prednosti pri zapošljavanju iz ovoga članka ne odnosi se na zapošljavanje putem
  mjere javnih radova.
  Članak 102.
  (1) Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim
  ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku
  zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost
  pod jednakim uvjetima nezaposlenom, prema sljedećem redoslijedu:
  a) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
  b) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata
  c) hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
  d) članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno
  nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  e) dragovoljcu iz Domovinskog rata
  f) hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu
  sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  g) djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik
  zajamčene minimalne naknade
  h) djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne
  naknade
  65
  i) djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako
  je korisnik zajamčene minimalne naknade
  j) djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za
  nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
  k) djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su
  roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene
  minimalne naknade.
  (2) Prednost iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su
  zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.
  (3) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su i prilikom popunjavanja slobodnog
  radnog mjesta temeljem internog oglasa dati prednost pod jednakim uvjetima zaposlenim
  osobama iz stavka 1. ovoga članka prema redoslijedu određenom stavkom 1. ovoga članka ako
  ispunjavaju sve propisane uvjete za slobodno radno mjesto.
  (4) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga članka provodi nadležna inspekcija koja je po
  posebnim propisima ovlaštena za nadzor u svezi sa zapošljavanjem po službenoj dužnosti ili na
  zahtjev osobe iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju.
  (5) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je u roku od 15 dana nakon sklapanja
  ugovora o radu s izabranim kandidatom o tome obavijestiti osobu iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka
  koja je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnijela prijavu odnosno ponudu za to radno
  mjesto.
  (6) Osoba iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju može
  podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 30 dana od dana dostave
  obavijesti iz stavka 5. ovoga članka ili u roku od 30 dana saznanja o sklapanju ugovora o radu
  s izabranim kandidatom, a najkasnije u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu s
  drugim kandidatom.
  (7) U slučaju zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, nadležna inspekcija
  obvezna je razmotriti zahtjev iz stavka 6. ovoga članka u roku od 60 dana od dana podnošenja
  zahtjeva.
  (8) Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo
  prednosti pri zapošljavanju osobe iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka, rješenjem će utvrditi povredu
  prava prednosti. Pravomoćno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu
  čijim sklapanjem je to pravo povrijeđeno.
  (9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je s
  osobom iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka, kojoj je rješenjem iz stavka 8. ovoga članka utvrđena
  povreda prava prednosti pri zapošljavanju, sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od
  otkaza ugovora, čijim sklapanjem je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.
  (10) Ako pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka u roku iz stavka 9. ovoga članka ne sklopi
  ugovor o radu s osobom iz stavaka 1. ‒ 3. ovoga članka kojoj je rješenjem iz stavka 8. ovoga
  članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, smatra se da je ugovor o radu
  sklopljen po sili zakona.
  (11) Pravo prednosti pri zapošljavanju iz ovoga članka ne odnosi se na zapošljavanje putem
  mjere javnih radova.
  Članak 103.
  (1) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i
  članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete
  66
  za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas
  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa te:
  a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno
  potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz
  Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k)
  i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
  b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
  evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od
  mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
  c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog
  zaposlenja
  d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez
  roditeljske skrbi
  e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1.
  ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka
 6. stavka 2. ovoga Zakona)
  f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga
  Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g),
  h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
  g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se
  prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i
  k) ovoga Zakona)
  h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1.
  točaka a), b), g), h), i), j) i k))
  i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1.
  točaka a), b) i d)).
  (2) Tijela iz članka 101. ovoga Zakona i pravne osobe iz članka 102. ovoga Zakona dužne su
  prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje pozvati osobe iz članka 101.
  stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. da dostave dokaze iz stavka 1. ovoga članka u svrhu
  ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
  (3) Tijela iz članka 101. ovoga Zakona i pravne osobe iz članka 102. ovoga Zakona prilikom
  raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje, objavljenog putem internetskih
  stranica, dužna su objaviti poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni
  dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
  Članak 104.
  Prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka
 7. ovoga Zakona kojima je:
  a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj ili oglas prestao temeljem izvršnog rješenja
  o:
 8. prestanku službe po sili zakona
 9. prestanku službe otkazom ili
 10. izvanrednom otkazu
  67
  b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju:
 11. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik
 12. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili
 13. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške
  povrede obveze iz radnog odnosa.
  Fiskalna olakšica za zapošljavanje
  Članak 106.
  (1) Iznimno od odredbi Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09.,
  18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.), za osiguranika dijete smrtno
  stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata starije od 29 godina kojeg poslodavac na osnovi ugovora o radu sklopljenog
  na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno
  osiguranje, a prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. Zakona o doprinosima obračunavaju se
  doprinosi iz osnovice, i to:
  a) doprinos za mirovinsko osiguranje i
  b) doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za
  osiguranika tog osiguranja).
  (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ne postoji obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa
  na osnovicu, i to:
  a) doprinos za zdravstveno osiguranje
  b) doprinos za zaštitu zdravlja na radu i
  c) doprinos za zapošljavanje.
  (3) Obveza doprinosa sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim
  osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do pet godina.
  (4) Pravo iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na sve osobe koje do dana sklapanja ugovora o
  radu nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.
  Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove
  njihovih obitelji
  Članak 107.
  Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove
  njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: naknada za nezaposlene), ako ispunjavaju uvjete propisane
  ovim Zakonom, imaju:
  a) korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
  b) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu
  naknadu obiteljske invalidnine
  c) korisnici osobne invalidnine
  d) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  e) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8.
  ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana
  f) roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti
  nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
  68
  g) roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je
  u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti
  nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
  h) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  sudjelovali najmanje sto dana i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
  Članak 108.
  (1) Osobe iz članka 107. ovoga Zakona pravo na naknadu za nezaposlene mogu ostvariti pod
  uvjetom da:
  a) nisu zaposlene
  b) nemaju registrirano trgovačko društvo ili obrt
  c) nisu korisnici mirovine veće od 33% od utvrđene proračunske osnovice
  d) oni i članovi njihova kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
  e) nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog
  nezaposlenosti
  f) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili korisnici motornog vozila koje ne služi
  podmirenju osnovnih životnih potreba ili motornih plovila dužine više od šest metara
  g) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici
  nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
  h) oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri
  mjeseca prije podnošenja zahtjeva nemaju ukupno novčane prihode mjesečno po članu
  kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice
  i) nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
  j) nisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili
  organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih
  propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
  k) nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora
  živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su
  uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.
  (2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja zahtjeva i za
  cijelo vrijeme korištenja prava na naknadu za nezaposlene.
  (3) Iznimno od uvjeta određenih u stavku 1. ovoga članka, osobe iz članka 107. ovoga Zakona
  koje su bile korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pravo na naknadu za nezaposlene
  iz članka 107. ovoga Zakona mogu ostvariti pod uvjetom da u roku od mjesec dana od izvršnosti
  rješenja kojim im je na njihov zahtjev utvrđen prestanak prava na zajamčenu minimalnu
  naknadu podnesu zahtjev za naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona.
  (4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, donosi se privremeno rješenje kojim se pravo na
  naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona priznaje od dana prestanka prava na
  zajamčenu minimalnu naknadu.
  (5) Privremeno rješenje iz stavka 4. ovoga članka ukinut će se rješenjem kojim će se odlučiti o
  pravu na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ovisno o uvjetima iz stavka 1.
  ovoga članka.
  (6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka kojim se ukida privremeno rješenje iz stavka 4. ovoga
  članka i odlučuje o pravu na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ovisno o
  69
  uvjetima iz stavka 1. ovoga članka mora se donijeti najkasnije u roku od godine od dana
  izvršnosti privremenog rješenja iz stavka 4. ovoga članka.
  Članak 111.
  Pod novčanim prihodima od utjecaja na pravo i iznos naknade za nezaposlene smatraju se sva
  novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi
  način, u tuzemstvu i inozemstvu u prethodnoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije
  podnošenja zahtjeva za naknadu za nezaposlene.
  Članak 112.
  Promjene u iznosu prihoda, broju članova kućanstva i uvjeta iz članka 108. ovoga Zakona o
  kojima ovisi pravo na naknadu za nezaposlene i iznos naknade za nezaposlene utječu na
  ostvarivanje naknade za nezaposlene tako da se promjene koje uvjetuju gubitak ili smanjenje
  naknade za nezaposlene uzimaju u obzir od prvog dana sljedećeg mjeseca poslije nastanka, a
  promjene koje uvjetuju stjecanje ili povećanje naknade za nezaposlene uzimaju se u obzir od
  prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja odgovarajućeg zahtjeva.
  Članak 118.
  (1) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog
  hrvatskog branitelja, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog
  rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo na jednokratnu
  novčanu pomoć ako se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:
  a) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika ili teške ozljede korisnika nastale
  zbog nesretnog slučaja
  b) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u
  zajedničkom kućanstvu ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom
  kućanstvu nastale zbog nesretnog slučaja
  c) elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova
  zajedničkog kućanstva
  d) smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njim živio u zajedničkom kućanstvu ili
  e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije
  podnošenja zahtjeva mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od
  utvrđene proračunske osnovice.
  (2) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka korisnici mogu ostvariti
  jedanput u jednoj kalendarskoj godini.
  (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnici iz stavka 1. ovoga članka u jednoj kalendarskoj
  godini mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć više puta samo za situaciju iz
  stavka 1. točke d) ovoga članka iako su već ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz
  stavka 1. točaka a), b), c) i e) ovoga članka u tijeku jedne kalendarske godine.
  (4) Ukupni iznos jednokratnih novčanih pomoći po svim situacijama iz stavka 1. ovoga članka
  koji korisnici mogu ostvariti u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veći od iznosa jedne
  proračunske osnovice.
  70
  Članak 119.
  (1) Korisnici koji se nalaze u situaciji iz članka 118. stavka 1. ovoga Zakona ne mogu ostvariti
  pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako:
  a) imaju registrirano trgovačko društvo ili obrt
  b) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva ostvarili ukupno novčane prihode u
  prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
  mjesečno po članu kućanstva veće od 25% od utvrđene proračunske osnovice
  c) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili korisnici motornog vozila koje
  im ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba
  d) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili
  sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
  e) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu
  naknadu
  f) su korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
  g) su na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora
  živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su
  uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora i
  h) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva po istoj situaciji već ostvarili pravo na
  jednokratnu novčanu pomoć po osnovi drugog propisa.
  (2) Iznimno od stavka 1. točke f) ovoga članka, korisnici koji se nalaze u situaciji iz članka 118.
  stavka 1. točaka a), b), c) i d) ovoga Zakona mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu
  pomoć iako su korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona.
  Pravo na besplatne udžbenike
  Članak 125.
  (1) Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u osnovnim i
  srednjim školama imaju:
  a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata
  b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
  c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
  d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike
  Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.
  (2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju osobe iz stavka 1. ovoga članka, ako to pravo ne
  ostvaruju po drugim propisima, te uz uvjet da im redoviti mjesečni novčani prihodi po članu
  kućanstva ne prelaze 60% utvrđene proračunske osnovice.
  (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravo iz stavka 1. ovoga članka bez obzira na ostvarene
  redovite mjesečne prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ostvaruju:
  a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez
  oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja
  b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba
  roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i
  71
  c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovoga Zakona bez
  roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.
  (4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odnose se i na pravo na besplatne udžbenike za
  osobe iz stavka 1. ovoga članka za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim
  učilištima.
  (5) Pravo iz ovoga članka ostvaruje se prema pravilniku koji donosi ministar, uz prethodnu
  suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.
  Pravo na psihosocijalnu pomoć
  Članak 128.
  (1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i članovi njegove uže i šire obitelji, članovi uže i
  šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire
  obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na psihosocijalnu
  pomoć, sukladno ovom Zakonu.
  (2) Psihosocijalna pomoć sastoji se od individualnog psihosocijalnog savjetovanja, grupnog
  psihosocijalnog tretmana, mobilnih obilazaka radi redovitog praćenja stanja i potreba hrvatskih
  ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata I. skupine, uže i šire obitelji smrtno stradalih i
  nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a i
  članova njihovih obitelji te žurnih obilazaka i kriznih intervencija u slučajevima prosuicidalnih
  izjava, smrti, izrazito lošeg socijalno ekonomskog, stambenog i/ili zdravstvenog stanja
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
  (3) Nositelj organizacije psihosocijalne pomoći je Ministarstvo.
  (4) Psihosocijalna pomoć organizira se na lokalnoj odnosno županijskoj razini, stacionarno (u
  prostorijama područnih jedinica i centara za psihosocijalnu pomoć) i mobilno (putem
  organiziranih posjeta domu i obitelji).
  (5) Psihosocijalnu pomoć pruža Ministarstvo putem stalno zaposlenih djelatnika područnih
  jedinica i vanjskih honorarnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć koje angažira s
  obzirom na njihova stručna znanja s područja skrbi za specifične potrebe osoba iz stavka 1.
  ovoga članka.
  (6) Ministarstvo surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana radi što
  učinkovitijeg rješavanja problema odnosno pružanja odgovarajuće psihosocijalne pomoći.
  (7) Ministarstvo u svrhu pružanja psihosocijalne pomoći angažira i druge vanjske suradnike.
  Pravo na putne troškove
  Članak 133.
  (1) Korisnicima prava po ovom Zakonu pripada naknada troškova za prijevoz u drugo mjesto
  ako su od nadležnog tijela upućeni odnosno pozvani u drugo mjesto radi pregleda ili
  sudjelovanja pred tijelom vještačenja, ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju i
  fizikalnu terapiju sukladno ovom Zakonu.
  (2) Korisnik prava po ovom Zakonu kojemu je određen pratitelj za putovanje iz stavka 1. ovoga
  članka ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratitelja.
  (3) Pravo na naknadu troškova prijevoza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ima i osoba koja je
  podnijela zahtjev za priznanje prava po ovom Zakonu ako joj je izvršnim rješenjem priznato
  traženo pravo odnosno povećanje skupine oštećenja organizma.
  72
  (4) Troškovi prijevoza nadoknađuju se prema visini cijene karte za prijevoz autobusom odnosno
  drugim razredom željeznice ili brodom te sredstvima javnog gradskog prijevoza.
  Pravo na grobno mjesto, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i održavanje grobnih
  mjesta
  Članak 137.
  (1) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, na području Republike Hrvatske, uz odavanje vojne
  počasti, kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.
  (2) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka umrloga hrvatskog ratnog
  vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na
  području Republike Hrvatske, uz odavanje vojne počasti.
  (3) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i izvan područja
  Republike Hrvatske.
  (4) Vojne počasti iz stavka 2. ovoga članka odaju se ako obitelj pravodobno obavijesti nadležni
  ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba.
  (5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, vojne počasti se odaju prilikom ispraćaja posmrtnih
  ostataka, na području Republike Hrvatske.
  (6) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske smatraju se povijesno značajnim osobama u smislu Zakona o grobljima.
  (7) Obveznici održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba iz stavka 6. ovoga članka
  iza kojih nema živih nasljednika su vlasnici groblja u kojima se nalaze ta grobna mjesta.
  (8) Grobna mjesta s posmrtnim ostacima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iza kojih
  nema živih nasljednika ne mogu se smatrati napuštenima, sukladno propisima o grobljima, a
  obveznici održavanja su vlasnici groblja u kojima se nalaze ta grobna mjesta.
  (9) Vlasnici groblja dužni su do kraja siječnja tekuće godine izvijestiti Ministarstvo o grobnim
  mjestima povijesno značajnih osoba iz stavka 6. ovoga članka i hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata iz stavka 8. ovoga članka koja su preuzeli na održavanje u prethodnoj
  kalendarskoj godini. Izvješće sadrži: ime i prezime, datum i godinu pokopa, oznaku grobnog
  mjesta, reda, polja i grobnog mjesta za svaku povijesno značajnu osobu iz stavka 6. ovoga
  članka.
  (10) Ministarstvo će jednom godišnje, neposrednim uvidom, provesti nadzor nad izvršavanjem
  obveze iz stavaka 7. i 8. ovoga članka.
  (11) Članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo
  na dodjelu grobnog mjesta i prije ekshumacije i identifikacije nestalog hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata, a temeljem pokrenutog postupka za dodjelu grobnog mjesta po posebnim
  propisima, kao korisnici tog grobnog mjesta uz obvezu njegova održavanja.
  (12) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su:
  a) dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle hrvatske
  ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
  ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu
  ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i
  b) osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  (13) Pravo iz stavka 12. ovoga članka ne obuhvaća i oslobođenje od plaćanja godišnje grobne
  naknade, osim ako to oslobođenje nije predviđeno drugim propisom.
  73
  (14) Pravo iz ovoga članka ostvaruje se sukladno pravilniku koji donosi ministar.
  Članak 141.
  (1) Pripadnici HVO-a, državljani Republike Hrvatske, koji temeljem Ugovora između
  Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni
  i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji
  ostvaruju pravo na invalidsku mirovinu u visini razlike između invalidske mirovine koju bi ista
  osoba ostvarila po pravnim propisima u Republici Hrvatskoj i visine mjesečnog iznosa osobne
  invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, imaju
  pravo na novi obračun visine mirovina temeljem smanjenja postotka oštećenja organizma po
  pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.
  (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na zahtjev
  stranke obnovit će postupak priznatog prava na mirovinu uz ponovno vještačenje preostale
  radne sposobnosti.
  Članak 147.
  (1) Pravo na obiteljsku mirovinu po ovom Zakonu ostvaruju državljani Republike Hrvatske
  članovi uže i šire obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je:
  a) poginuo u obrani suvereniteta u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996., osim
  članova obitelji iz članka 1. stavka 1. točke 8. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i
  Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili
  pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji
  b) ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom
  objektu, osim članova obitelji iz članka 1. stavka 1. točke 8. Ugovora između Republike
  Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i
  Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji
  c) umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta najkasnije do 23.
  prosinca 1996.
  d) umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta
  najkasnije do 23. prosinca 1996. ili
  e) izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani
  suvereniteta, do stupanja na snagu ovoga Zakona.
  (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu po ovom Zakonu
  umanjenu za iznos obiteljske invalidnine koja im je priznata po pravomoćnom rješenju
  nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, ako to pravo nisu ostvarili do stupanja na snagu ovoga
  Zakona.
  (3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje prema propisima Bosne i Hercegovine nisu ostvarile
  pravo na obiteljsku invalidninu ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu u punom iznosu
  određenom po ovom Zakonu ako tijelo vještačenja iz članka 181. stavka 1. ovoga Zakona utvrdi
  da postoji uzročna veza između smrti (samoubojstva) i obrane suvereniteta.
  (4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osobe iz stavka 3. ovoga članka ostvaruju pravo na
  obiteljsku mirovinu pod uvjetima određenim ovim Zakonom za članove uže i šire obitelji
  smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  (5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetima
  određenim ovim Zakonom i Zakonom o mirovinskom osiguranju te na način i postupkom
  određenim Ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na
  74
  području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća
  obrane i članova njihovih obitelji.
  Članak 150.
  (1) Evidencija branitelja sastoji se od općeg i posebnog dijela i pomoćnih podataka.
  (2) Opći dio sadrži sljedeće podatke o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata:
  a) ime, prezime, ime jednog roditelja
  b) datum, mjesto i državu rođenja
  c) spol
  d) mjesto prebivališta i adresu stanovanja
  e) status (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj – dragovoljac iz
  Domovinskog rata)
  f) ukupan broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  g) pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru i
  h) pripadnost ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove ili ministarstvu nadležnom za
  obranu.
  (3) U posebni se dio unose sljedeći podaci o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata:
  a) naziv postrojbe kojoj je pripadao tijekom Domovinskog rata i
  b) razdoblje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
  (4) Pomoćni podaci u Evidenciji branitelja su podaci koji služe za tehničku podršku, obradu te
  razmjenu podataka s drugim tijelima i pravnim osobama sukladno pravnim propisima, a to su:
  a) OIB hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  b) podatak o datumu smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  c) podatak o broju udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno
  stradalih odnosno nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu hrvatskih
  branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i
  d) podaci o nasljednicima udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji
  smrtno stradalih odnosno nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu hrvatskih
  branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
  (5) Iznimno od stavaka 2. ‒ 4. ovoga članka, za hrvatske branitelje iz članka 4. ovoga Zakona
  Evidencija branitelja ne sadrži podatke iz stavka 2. točaka f) do h), stavka 3. i stavka 4. točaka
  c) i d) ovoga članka.
  (6) Podatke o nasljednicima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
  njihovih obitelji i broju naslijeđenih udjela dostavljaju nasljednici smrtno stradalih, nestalih i
  umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  (7) Podatke o nasljednicima udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
  njihovih obitelji Ministarstvo će razmjenjivati s tijelom nadležnim za upravljanje Fondom
  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jedanput mjesečno.
  (8) Podatke iz ovoga članaka Ministarstvo će ažurirati sukladno podacima dostavljenim iz
  ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
  VETERANSKI CENTRI
  Članak 152.
  (1) Veteranski centar je javna ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj
  populaciji, i to za:
  75
  a) članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  b) članove uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  c) hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
  d) hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
  e) članove uže i šire obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  f) članove uže i šire obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  g) osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih
  snaga i mirovnih misija
  h) stradale pirotehničare i
  i) članove uže i šire obitelji stradalih pirotehničara.
  (2) Kada je korisnik veteranskog centra hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I.
  skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći (njegovatelja), pravo na korištenje
  usluga zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.
  (3) Osnivač veteranskih centara je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava
  obavlja Ministarstvo.
  (4) Veteranske centre osniva Ministarstvo rješenjem koje nije upravni akt.
  (5) Veteranskim centrom upravlja Upravno vijeće koje imenuje Ministarstvo.
  (6) Voditelj Veteranskog centra je ravnatelj kojeg na temelju javnog natječaja imenuje i
  razrješuje Upravno vijeće.
  (7) Minimalne tehničke uvjete za početak rada veteranskih centara pravilnikom propisuje
  ministar.
  Članak 155.
  (1) Zadrugu čini najmanje dvije trećine osnivača ili članova koji imaju priznat status hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata, status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  ili status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili status člana
  obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  (2) Član zadruge je osoba koja obavlja poslove za zadrugu i koristi usluge u zadruzi temeljem
  članstva u zadruzi bez posebnog ugovornog odnosa.
  Članak 156.
  (1) Upravitelj zadruge može biti i osoba koja ima priznat status hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata ili status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kod koje je
  utvrđena opća nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti ili profesionalna
  nesposobnost za rad odnosno djelomičan gubitak radne sposobnosti kao posljedica ranjavanja,
  ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta
  Republike Hrvatske, ako poslove upravitelja obavlja bez plaće ili naknade.
  (2) Upravitelj iz stavka 1. ovoga članka nije obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje.
  (3) Kada zadruga u kalendarskoj godini nakon oporezivanja ostvari dobit u iznosu od
  150.000,00 kuna i veću, dužna je izabrati osobu koja će profesionalno obavljati poslove
  upravitelja zadruge i koja se obvezno osigurava na mirovinsko osiguranje.
  (4) Zadruge su obvezne dostaviti Ministarstvu ovjerenu izjavu upravitelja zadruge, danu pod
  kaznenom i materijalnom odgovornošću, da poslove i zadatke upravitelja obavlja bez plaće ili
  naknade te presliku rješenja o upisu u sudski registar nadležnog trgovačkog suda i svaku
  izmjenu tog rješenja, u roku od 15 dana od dana upisa.
  76
  Članak 157.
  Ministar će donijeti pravilnik o vođenju evidencija svih zadruga i saveza, te službenu evidenciju
  njihovih upravitelja kojim će se propisati sadržaj, uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka,
  njihovo vođenje i ažuriranje, te razmjena s drugim tijelima.
  Članak 160.
  (1) Braniteljske zahvalnice dodjeljuju se postrojbama iz Domovinskog rata, hrvatskim
  braniteljima iz Domovinskog rata, sudionicima Domovinskog rata i drugim osobama za
  izniman doprinos i zasluge u uspostavi i obrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta
  Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata, kao i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
  rata zbog primjerenog i časnog ponašanja, gospodarskog doprinosa te drugih zasluga i
  doprinosa Republici Hrvatskoj nakon Domovinskog rata.
  (2) Braniteljske zahvalnice dodjeljuje ministar, na prijedlog Povjerenstva za braniteljske
  zahvalnice.
  (3) Preporuku za dodjelu braniteljskih zahvalnica može dati ministar, druga ministarstva i druga
  tijela državne vlasti te udruge proistekle iz Domovinskog rata i druge udruge građana.
  (4) Vrste, uvjete i način dodjele braniteljskih zahvalnica, ustroj i rad Povjerenstva iz stavka 2.
  ovoga članka te ostalo vezano uz dodjelu braniteljskih zahvalnica odredit će se pravilnikom
  koji donosi ministar.
  Članak 165.
  Ministarstvo jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru izvješće o provedbi ovoga Zakona.
  Postupak i način ostvarivanja prava
  Članak 166.
  (1) Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje
  povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je prvostupanjsko tijelo koje po zahtjevu stranke
  postupa u upravnim stvarima i rješava o:
  a) statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu
  člana obitelji osobe smrtno stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim
  pravima
  b) statusu člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i status člana obitelji
  nestale osobe u obrani suvereniteta Republike hrvatske te njihovim pravima
  c) statusu članova obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I.
  do IV. skupine i njihovim pravima te pravima članova njihove obitelji
  d) statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusu osobe stradale u
  obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima
  e) statusu zatočenika u neprijateljskom logoru
  f) statusu i pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji
  g) o pravu na jednokratnu novčanu pomoć iz članaka 115. i 118. ovoga Zakona
  h) o pravu na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
  i) o pravu na besplatne udžbenike iz članka 125. ovoga Zakona
  j) o pravu na besplatni topli obrok iz članka 123. ovoga Zakona i
  77
  k) ostalim statusima i pravima iz ovoga Zakona koji prema ovom Zakonu i drugim posebnim
  propisima nisu u nadležnosti drugih javnopravnih tijela.
  (2) Drugostupanjsko tijelo nadležno za postupanje po žalbama na rješenja javnopravnih tijela
  iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo.
  (3) Prvostupanjsko tijelo koje rješava o statusima i pravima iz stavka 1. ovoga članka za osobe
  koje nemaju prebivalište na državnom području Republike Hrvatske je nadležno upravno tijelo
  Grada Zagreba.
  (4) Prvostupanjsko tijelo nadležno za rješavanje o pravu na prilagođeni osobni automobil
  odnosno novčanoj protuvrijednosti za prilagođeni osobni automobil iz članaka 69. ovoga
  Zakona, pravu na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila iz članka 70. ovoga
  Zakona, o pravu na stambeno zbrinjavanje i pravu na prilagodbu prilaza do zgrade, stana i
  prilagodbu stana iz članka 100. ovoga Zakona je Ministarstvo.
  (5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti
  upravni spor.
  (6) Nadležno javnopravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka vodi evidencije i izdaje potvrde o
  statusu i pravima hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njegove
  obitelj, članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članova
  obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kao i o ostalim statusima i pravima
  iz stavka 1. ovoga članka Zakona o kojima rješava.
  Članak 169.
  (1) Radi očuvanja i zaštite digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
  obitelji u društvu te prevladavanja i ublažavanja posljedica Domovinskog rata, Ministarstvo
  provodi sljedeće programe i projekte:
  a) psihosocijalne i zdravstvene pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji kroz nacionalni
  program koji se donosi u tu svrhu
  b) liječenja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata 100% I. skupine u
  hiperbaričnoj komori te hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata od II. do X.
  skupine s preporukom doktora medicine određene specijalizacije
  c) poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
  obitelji
  d) provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja
  i članova njihovih obitelji iz nadležnosti Ministarstva
  e) rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom
  f) sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u
  Domovinskom ratu
  g) sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta
  h) potpora projektima udruga iz Domovinskog rata
  i) sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu te druge kreativne
  industrije u svezi s Domovinskim ratom i
  j) sufinancirane sredstvima Europske unije.
  (2) Odluku o uvjetima i kriterijima za provođenje programa i projekata iz stavka 5. ovoga članka
  donosi ministar.
  (3) Korisnicima nacionalnog programa iz stavka 1. točke a) ovoga članka pomoć pružaju
  specijalizirani centri:
  78
  a) Nacionalni centar za psihotraumu (Zagreb)
  b) regionalni centri za psihotraumu (Split, Rijeka, Osijek) i
  c) područne jedinice i centri za psihosocijalnu pomoć Ministarstva.
  Članak 172.
  (1) Kada nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu
  obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih
  branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nakon privremenog rješenja donosi
  novo privremeno rješenje ili rješenje kojim priznaje pravo, to rješenje ima pravni učinak od
  prvog dana idućeg mjeseca nakon proteka važnosti rješenja kojim je pravo utvrđeno
  privremenim rješenjem.
  (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kada se nakon privremenog rješenja donosi novo
  privremeno rješenje ili rješenje, tim će se rješenjem ukinuti prethodno privremeno rješenje.
  Članak 180.
  Prema ovom Zakonu, činjenica da je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava
  bolesti ili smrtno stradavanje nastupilo pod okolnostima iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona
  dokazuje se sljedećim:
  a) potvrda o okolnostima smrtnog stradavanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata je
  potvrda koju je izdala nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, ministarstva
  nadležnog za obranu, policijska uprava ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno
  ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u sjedištu u kojoj se navodi pripadnost postrojbi,
  vrijeme, mjesto i okolnosti smrtnog stradavanja
  b) potvrda nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske o osobi koja je po nalogu u
  obavljanju vojnih i drugih dužnosti smrtno stradala je potvrda u kojoj se navodi vrijeme, mjesto
  i okolnosti smrtnog stradavanja osobe te po čijem je nalogu obavljala dužnosti u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske
  c) potvrda o okolnostima uhićenja odnosno nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  je potvrda koju je izdala nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, nadležno
  tijelo ministarstva nadležnog za obranu, policijska uprava ministarstva nadležnog za unutarnje
  poslove odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u sjedištu u kojoj se navodi
  pripadnost postrojbi, vrijeme, mjesto i okolnosti uhićenja ili nestanka
  d) potvrda o stradavanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata je potvrda koju je izdala
  nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, nadležno tijelo ministarstva nadležnog
  za obranu, policijska uprava ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno ministarstvo
  nadležno za unutarnje poslove u sjedištu u kojoj se navodi pripadnost postrojbi, vrijeme, mjesto
  i opis uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ranjen ili
  ozlijeđen
  e) potvrda o okolnostima stradavanja osobe koja je po nalogu nadležnih tijela državne vlasti
  Republike Hrvatske u obavljanju vojnih ili drugih dužnosti u obrani suvereniteta Republike
  Hrvatske ranjena ili ozlijeđena jest potvrda u kojoj se navodi vrijeme, mjesto i okolnosti
  stradavanja te po čijem je nalogu obavljala dužnosti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  f) opis ratnog puta je prikaz ratnih zadataka koje je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
  izvršavao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  g) medicinska dokumentacija o liječenju nakon ranjavanja ili ozljede jest dokumentacija o
  liječenju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju je izdala zdravstvena ustanova,
  79
  liječnička ordinacija i načelnik ratnog saniteta postrojbe iz vremena nakon ranjavanja ili
  ozljede, u kontinuitetu do podnošenja zahtjeva
  h) medicinska dokumentacija da je bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti
  neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske je dokumentacija
  o liječenju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju je izdala zdravstvena ustanova,
  liječnička ordinacija ili načelnik ratnog saniteta postrojbe u kojoj se navodi anamneza,
  dijagnoza i terapija za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, u kontinuitetu od pojave
  bolesti do podnošenja zahtjeva i
  i) potvrda o zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu o
  nestanku te o ekshumaciji i identifikaciji posmrtnih ostataka koje izdaje Ministarstvo na temelju
  činjenica o kojima vodi službenu evidenciju.
  Članak 179.
  Statusi odnosno prava iz ovoga Zakona ostvaruju se:
  a) status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje ministarstvo nadležno za obranu
  odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove po zahtjevu stranke nakon provedenoga
  upravnog postupka ili po službenoj dužnosti na temelju činjenica o kojima vodi službenu
  evidenciju
  b) status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno
  nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje se u upravnom postupku na temelju
  urednog zahtjeva člana obitelji, a na temelju dokaza propisanih ovim Zakonom
  c) status pastorka dokazuje se pravomoćnom presudom nadležnog suda da je jednom roditelju
  pastorka oduzeto roditeljsko pravo odnosno smrtnim listom za jednog od roditelja te potvrdom
  o prebivalištu
  d) status člana obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do
  IV. skupine utvrđuje se u upravnom postupku na temelju urednog zahtjeva člana obitelji i
  pisanih dokaza iz ovoga Zakona te izvršnog rješenja da je hrvatski ratni vojni invalid iz
  Domovinskog rata koristio pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe do smrti
  e) status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata na temelju ranjavanja ili ozljede
  utvrđuje se u upravnom postupku na temelju urednog zahtjeva hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata i dokaza iz ovoga Zakona nakon nalaza i mišljenja tijela vještačenja iz članka
 14. stavka 1. ovoga Zakona
  f) status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata na temelju bolesti, a bolest,
  pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti neposredna je posljedica sudjelovanja u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske, utvrđuje se u upravnom postupku na temelju urednog
  zahtjeva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon nalaza i mišljenja tijela vještačenja iz
  članka 181. stavka 1. ovoga Zakona
  g) status sudionika Domovinskog rata za osobe iz članka 15. točke a) ovoga Zakona utvrđuje
  ministarstvo nadležno za obranu na zahtjev stranke nakon provedenoga upravnog postupka
  h) status sudionika Domovinskog rata za osobe iz članka 15. točke b) ovoga Zakona utvrđuje
  ministarstvo nadležno za zdravstvo na zahtjev stranke nakon provedenoga upravnog postupka
  i) status sudionika Domovinskog rata osobe iz članka 15. točke c) ovoga Zakona utvrđuje
  ministarstvo nadležno za kulturu na zahtjev stranke nakon provedenoga upravnog postupka
  j) status sudionika Domovinskog rata za osobe iz članka 15. točaka d) i g) ovoga Zakona
  utvrđuje državno tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje na zahtjev stranke nakon provedenoga
  upravnog postupka i
  80
  k) status sudionika Domovinskog rata za osobe iz članka 15. točaka e) i f) ovoga Zakona
  utvrđuje ministarstvo nadležno za more, promet i infrastrukturu na zahtjev stranke nakon
  provedenoga upravnog postupka.
  Članak 180.
  Prema ovom Zakonu, činjenica da je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava
  bolesti ili smrtno stradavanje nastupilo pod okolnostima iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona
  dokazuje se sljedećim:
  a) potvrda o okolnostima smrtnog stradavanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata je
  potvrda koju je izdala nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, ministarstva
  nadležnog za obranu, policijska uprava ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno
  ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u sjedištu u kojoj se navodi pripadnost postrojbi,
  vrijeme, mjesto i okolnosti smrtnog stradavanja
  b) potvrda nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske o osobi koja je po nalogu u
  obavljanju vojnih i drugih dužnosti smrtno stradala je potvrda u kojoj se navodi vrijeme, mjesto
  i okolnosti smrtnog stradavanja osobe te po čijem je nalogu obavljala dužnosti u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske
  c) potvrda o okolnostima uhićenja odnosno nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  je potvrda koju je izdala nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, nadležno
  tijelo ministarstva nadležnog za obranu, policijska uprava ministarstva nadležnog za unutarnje
  poslove odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u sjedištu u kojoj se navodi
  pripadnost postrojbi, vrijeme, mjesto i okolnosti uhićenja ili nestanka
  d) potvrda o stradavanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata je potvrda koju je izdala
  nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, nadležno tijelo ministarstva nadležnog
  za obranu, policijska uprava ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno ministarstvo
  nadležno za unutarnje poslove u sjedištu u kojoj se navodi pripadnost postrojbi, vrijeme, mjesto
  i opis uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ranjen ili
  ozlijeđen
  e) potvrda o okolnostima stradavanja osobe koja je po nalogu nadležnih tijela državne vlasti
  Republike Hrvatske u obavljanju vojnih ili drugih dužnosti u obrani suvereniteta Republike
  Hrvatske ranjena ili ozlijeđena jest potvrda u kojoj se navodi vrijeme, mjesto i okolnosti
  stradavanja te po čijem je nalogu obavljala dužnosti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  f) opis ratnog puta je prikaz ratnih zadataka koje je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
  izvršavao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  g) medicinska dokumentacija o liječenju nakon ranjavanja ili ozljede jest dokumentacija o
  liječenju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju je izdala zdravstvena ustanova,
  liječnička ordinacija i načelnik ratnog saniteta postrojbe iz vremena nakon ranjavanja ili
  ozljede, u kontinuitetu do podnošenja zahtjeva
  h) medicinska dokumentacija da je bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti
  neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske je dokumentacija
  o liječenju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju je izdala zdravstvena ustanova,
  liječnička ordinacija ili načelnik ratnog saniteta postrojbe u kojoj se navodi anamneza,
  dijagnoza i terapija za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, u kontinuitetu od pojave
  bolesti do podnošenja zahtjeva i
  i) potvrda o zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu o
  nestanku te o ekshumaciji i identifikaciji posmrtnih ostataka koje izdaje Ministarstvo na temelju
  činjenica o kojima vodi službenu evidenciju.
  81
  Članak 181.
  (1) Činjenica o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog
  ratnog vojnog invalida, činjenica o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi
  ostvarivanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja prava na doplatak za njegu i pomoć
  druge osobe, činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja prava na ortopedski
  doplatak, činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja prava na doplatak za
  pripomoć u kući, činjenica oštećenja organizma radi ostvarivanja prava na naknadu troška
  prilagodbe osobnog automobila i činjenica nesposobnosti za privređivanje utvrđuje se na
  temelju nalaza i mišljenja koje daje posebna organizacijska jedinica Zavoda za vještačenje,
  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koja provodi medicinska
  vještačenja u postupcima ostvarivanja statusa i prava iz ovoga Zakona sukladno posebnom
  propisu.
  (2) Prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja iz stavka 1. ovoga članka o uzroku i postotku
  oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi
  bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani
  suvereniteta Republike Hrvatske potrebno je obaviti stručnu procjenu u ovlaštenoj zdravstvenoj
  ustanovi.
  (3) Zdravstvene ustanove iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje odlukom ministar nadležan za
  zdravstvo, uz prethodno mišljenje ministra i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav, za
  svaku kalendarsku godinu.
  (4) Način provedbe stručne procjene iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se pravilnikom koji
  donosi ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra i ministra nadležnog
  za rad i mirovinski sustav.
  Članak 182.
  (1) U slučajevima iz članka 181. stavka 1. ovoga Zakona, nalaz i mišljenje vijeća vještaka,
  kojim su utvrđene činjenice za stjecanje prava prema ovom Zakonu, prije donošenja
  prvostupanjskog rješenja kojim se priznaje pravo iz ovoga Zakona, podliježe reviziji vijeća
  viših vještaka (u daljnjem tekstu: revizijsko vijeće).
  (2) Revizijsko vijeće prilikom obavljanja revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka nalaz i
  mišljenje vijeća vještaka može izmijeniti ili dati suglasnost.
  Članak 183.
  (1) Vijeće vještaka dužno je dati nalaz i mišljenje u roku od 15 dana.
  (2) Revizijsko vijeće dužno je obaviti reviziju nalaza i mišljenja vijeća vještaka u roku od 15
  dana.
  Članak 184.
  (1) U drugostupanjskom postupku, povodom izjavljene žalbe na prvostupanjsko rješenje,
  Ministarstvo je dužno pribaviti nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka (u daljnjem tekstu:
  žalbeno vijeće) kada se žalba odnosi na nalaz i mišljenje u prvostupanjskom postupku.
  (2) Žalbeno vijeće dužno je dati nalaz i mišljenje u roku od 30 dana.
  82
  (3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sastav žalbenog vijeća mora biti različit od sastava
  vijeća vještaka i revizijskog vijeća koje je dalo nalaz i mišljenje odnosno obavilo reviziju nalaza
  i mišljenja u postupku donošenja prvostupanjskog rješenja.
  Članak 185.
  (1) Vijeće vještaka u prvostupanjskom postupku donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon
  neposrednog pregleda hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog ratnog vojnog
  invalida iz Domovinskog rata, osim u postupku utvrđivanja činjenica o uzroku smrti hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja statusa člana obitelji smrtno stradalog
  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  (2) Vijeće viših vještaka prilikom obavljanja revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka donosi
  nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog branitelja ili hrvatskog
  ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem
  sudjeluje stranka u sljedećim slučajevima:
  a) kada je vijeće vještaka oštećenje organizma ocijenilo sa 100% do 80%
  b) u postupku ostvarivanja prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ili
  c) kada vijeće viših vještaka ocijeni da je neposredan pregled potreban.
  (3) U drugostupanjskom postupku, povodom izjavljene žalbe na prvostupanjsko rješenje,
  žalbeno vijeće donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog
  branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem sudjeluje stranka.
  Članak 186.
  (1) Pri ostvarivanju prava po ovom Zakonu ili po drugim propisima kao prihod od utjecaja na
  stjecanje ili opseg tog prava ne uzima se:
  a) doplatak za njegu i pomoć druge osobe
  b) doplatak za pripomoć u kući
  c) ortopedski doplatak
  d) posebni doplatak
  e) doplatak za djecu
  f) jednokratna novčana pomoć
  g) obiteljska invalidnina, uvećana i povećana obiteljska invalidnina
  h) novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine
  i) naknada za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
  j) osobna invalidnina
  k) troškovi ukopa
  l) potpora za obrazovanje
  m) novčana protuvrijednost za besplatne udžbenike i
  n) dodijeljen iznos stambenog kredita ili financijske potpore.
  (2) Primanja iz stavka 1. ovoga članka izuzeta su od ovrhe.
  Članak 190.
  (1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
  83
  a) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ako najkasnije u roku od 30 dana od izvršnosti
  rješenja o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju ne uputi hrvatskog branitelja iz
  Domovinskog rata iz članka 3. ovoga Zakona na profesionalnu rehabilitaciju sukladno članku
 15. stavku 6. ovoga Zakona
  b) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim
  ovlastima ako ne prime hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kojega uputi Hrvatski zavod
  za mirovinsko osiguranje radi profesionalne rehabilitacije sukladno članku 39. stavku 7. ovoga
  Zakona
  c) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim
  ovlastima ako pri zapošljavanju putem natječaja ili oglasa ili prilikom popunjavanja radnog
  mjesta temeljem internog oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način ne
  daju prednost osobama iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona
  d) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) te pravne osobe s javnim ovlastima ako u
  roku od 15 dana od sklapanja ugovora s izabranim kandidatom o tome ne obavijeste osobu iz
  članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona
  e) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim
  ovlastima ako u roku od osam dana od otkaza ugovora ne sklopi ugovor o radu s osobom iz
  članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona u slučaju kada nadležna inspekcija utvrdi da je
  sklapanjem ugovora o radu s drugim kandidatom povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju
  osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona
  f) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) te pravne osobe s javnim ovlastima ako
  prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje ne pozovu osobe iz članka
 16. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. ovoga Zakona u
  svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju
  g) javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska,
  općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili
  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
  vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) te pravne osobe s javnim ovlastima ako
  prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje, objavljenog putem
  internetskih stranica, ne objave poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su
  navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
  h) učenički i studentski domovi ako pri smještaju osoba u učeničke odnosno studentske domove
  ne daju prednost osobama iz članka 126. ovoga Zakona
  84
  i) ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja sukladno propisima o socijalnoj skrbi,
  a kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave
  ako pri smještaju ne daju prednost osobama iz članka 127. ovoga Zakona i
  j) pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne)
  samouprave i Republike Hrvatske ako ne sklope ugovor o zakupu poslovnog prostora za
  obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s osobama iz članka 132. ovoga Zakona koje
  sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.
  (2) Za prekršaj iz stavka 1. točaka a), b) i d) do j) ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom
  od 5000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
  (3) Za prekršaj iz stavka 1. točke c) ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00
  do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
  Članak 191.
  (1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba
  u:
  a) tijelu državne uprave, tijelu sudbene vlasti, tijelu državne vlasti i drugim državnim tijelima,
  upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako prilikom
  raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje ne pozovu osobe iz članka 101. stavaka
 17. ‒ 3. ovoga Zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu
  ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju
  b) tijelu državne uprave, tijelu sudbene vlasti, tijelu državne vlasti i drugim državnim tijelima,
  upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako prilikom
  raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje, objavljenog putem internetskih
  stranica ne objave poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi
  potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i
  c) jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republici Hrvatskoj ako ne sklope
  ugovor o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s
  osobama iz članka 132. ovoga Zakona koje sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz
  najpovoljnije ponude.
  (2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna
  osoba u tijelu državne uprave, tijelu sudbene vlasti, tijelu državne vlasti i drugim državnim
  tijelima, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako prilikom
  zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja,
  prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa ili prilikom popunjavanja radnog
  mjesta temeljem internog oglasa ne daju prednost pod jednakim uvjetima osobama iz članka
 18. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona.

„POMOĆ BRANITELJIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA OD POSLJEDICA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19“

PROJEKT HDLSKL OBŽ I MINISTARSTVA BRANITELJA

U organizaciji Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije te stalne brige za svoje članove od ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID -19, udruga je u suradnji sa Ministarstvom hrvatskih branitelja osigurala pakete s hranom, pakete osobne higijene te zaštitne opreme i dezinfekcijska sredstva za članova udruge i njihovih obitelji u potrebi. Ovaj projekt je vezan i sa ovogodišnjom obljetnicom navršavanja 20 godina od osnivanja HDLSKL OBŽ gdje će se podijeliti 20 paketa humanitarne pomoći.

D.B.

NAČELA DJELOVANJA

Pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski narod potvrdio je svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države. Hrvatski branitelji su u njeno biće utkali svoje živote i najzaslužniji su za njeno stvaranje. Duboko, u same temelje Domovinskoga rata utkana je ideja nacionalnoga pomirenja. Nositelj te ideje  bio je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman,pod čijim vodstvom smo  ostvarili pobjedu, oslobodili okupirane dijelove naše domovine i oživotvorili san svih onih koji su  se za slobodu  i samostalnost Hrvatske borili u svim minulim ratovima (u  prvome, drugome svjetskome ratu i u svim ostalim bitkama i bojevima kroz povijest).

Posljednjih godina na Hrvatskoj javnoj sceni ponovno dominiraju oni koji zagovaraju podjele unutar hrvatskog nacionalnog bića, te niječu ili opravdavaju zločine jednih, a sotoniziraju i preuveličavaju zločine onih drugih. Zločin je zločin i ni s čim se ne može opravdati.Nažalost svjedoci smo da se iz godine u godinu urušavaju temelji (duhovni, gospodarski i demografski)  naše  suverene, slobodne i demokratske Hrvatske.

Da bi se oduprli ovim pojavama koje razaraju samu srž „lijepe naše“ mi članovi Koordinacije udruga borbenih postrojbi,stradalničkih udruga i braniteljskih udruga grada Splita i SDŽ predlažemo načela kojih bi se trebala držati svaka legitimno izabrana vlada Republike Hrvatske.

Koordinacije braniteljski udruga iz Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita usvojili su Načela po kojim ćemo se u budućnosti u svom radu voditi i javnom prostoru djelovati. 

NAČELA DJELOVANJA

                                                                               1.

 • Osuditi sve zločine počinjene protiv  života i dostojanstva ljudskog bića.
 • Hrvatski narod je imao pravo na uspostavu svoje  države u bilo kojim okolnostima, a sam čin borbe za uspostavu Hrvatske države ne može biti dostatan razlog za moralnu, političku ili zakonsku osudu bilo koje osobe ili organizacije.
 • Mjesta iz II. svjetskog rata koja je velikosrpski i jugo-komunistički propagadni stroj dogmatski označio kao mjesta zločina koji su počinili pripadnici hrvatskog naroda žurno početi sustavno i znanstveno istraživati,   sukladno nalazima komemorirati te na taj način provesti sveobuhvatnu reviziju neutemeljene  historiografije.
 • Donijeti zakon o lustraciji uz provedbu iste. 
 • Velikosrpska i jugo-komunistička  ideologija suprotnost su svake hrvatske države te se neprihvatljivim smatra bilo kakvo potpomaganje organizacija i projekata koje otvoreno ili prikriveno služe tim ideologijama. 
 • Zakonski onemogućiti nazivanje javnih prostora imenima osoba i organizacija koja su kroz povijest dokazano sudjelovale u zločinima protiv hrvatskog naroda.
 • Sukladno pravu svakog čovjeka na dostojnu sahranu, hrvatska država mora ubrzati istraživanje svih masovnih grobnica sa žrtvama Križnog puta te ih dostojno sahraniti i komemorirati.

                                                      2.

 • Zako o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji dignuti na ustavnu razinu kao temelj moderne hrvatske države.
 • Pravo na isticanje znakovlja hrvatskih ratnih postrojbi iz Domovinskog rata ne može biti predmetom rasprava, pregovora  ni nagodbi.   
 • S javnih prostora ukloniti  sve spomenike i obilježja koji negiraju suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH.    
 • Ubrzati procesuiranje ratnih zločina nad hrvatskim braniteljima i civilima.       
 • Pomoć u pronalasku nestalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata, pronalazak istine o srpskim koncentracijskim logorima , obeštećenje logoraša, povratak otuđene arhivske građe nastale na području RH , ukinuće Zakona Republike Srbije o univerzalnoj jurisdikciji te isplata ratne odštete uvjeti su za potporu ulasku Republike Srbije u EU.

                                                      3.

 • Sve odluke kojima se djelomično ili potpuno ukida suverenitet RH (politički, vojni, monetarni itd. ) kao i Međunarodni sporazumi, konvencije i ugovori kojima se prikriveno ili otvoreno nameću protuprirodne ideologije moraju biti potvrđeni referendumom uz potvrdu više od 50% upisanih birača. 
 • Pratiti provedbu do sada potpisanih sporazuma konvencija i ugovora te ih otkazati, ukoliko provedba bude u neskladu s općeprihvaćenim prirodnim vrijednostima i zakonitostima te kršćanstvom kao duhovnom identitetskom baštinom hrvatskog naroda (Istanbulska konvencija, Marakeški sporazum).
 • Europska unija je prihvatljiva samo kao zajednica suverenih država.
 • Onemogućavati ilegalne migracije koristeći najučinkovitije metode. 
 • Useljeničku politiku planski provoditi uz obvezu svakog useljenika na prihvaćanje i poštivanje hrvatske države, baštine i kulture.

                                                                                  4.              

 • Hrvatsku narodnu banku vratiti pod nadzor Državne revizije.
 • Izmjeniti zakon o referendumu (mjesta prikupljanja potpisa, provjera potpisa, broj potrebnih potpisa).
 • Osigurati samodostanost u prehrani stanovništva.
 • Izvorima pitke vode i ostalim prirodnim resursima upravlja i gospodari Republika Hrvatska te oni kao takvi oni ne mogu biti predmetom prodaje.

                                                                                   5.

 • Izmjeniti Izborni zakon: povećanjem preferencijalnih glasova bez ikakvih pragova, promjenom izbornih jedinica na način da svaki glas vrijedi jednako, odredbom da saborski zastupnici izabrani na listama nacionalnih manjina ne mogu biti odlučujući kod sastavljanja vlade RH.
 • Donijeti Zakon o Hrvatskom jeziku.
 • Obvezni školski program mora biti isti za sve učenike u RH, s pravom nacionalnih manjina na dopunsku nastavu materinjeg jezika i kulture.
 • Izmjeniti zakon o popisu stanovništva i podzakonske akte (dio koji se odnosi na popisivače manjina).
 • Promicati zaštitu života od začeća do prirodne smrti, uključujući oba roditelja.
 • Osnažiti i trajno pružati svekoliku potporu mladim obiteljima.
 • Sukladno pozitivnim zakonskim propisima Ministarstvo uprave mora upisati Hrvatsku pravoslavnu crkvu u Evidenciju vjerskih zajednica u RH.

U ime koordinacije predsjednik 

Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora SDŽ

Ivan Turudić